Gemeentebegroting

De gewone dienst van de begroting omvat het geheel van ontvangsten en uitgaven die de gemeente voorzien van inkomsten en een regelmatige werking.
De buitengewone dienst omvat het geheel van ontvangsten en uitgaven die onmiddellijk en op duurzame wijze het gemeentepatrimonium beïnvloeden.
Gemeentefinanciën: een begroting voor 2017 met overschot

Het College keurt een forse vermindering van de aanvullende belasting op de personenbelasting goed om de koopkracht van de inwoners te vrijwaren en de begroting 2017 af te sluiten met een overschot van meer dan 600.000 euro.

Omdat het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe zich zorgen maakt om de verminderde inkomsten van de gezinnen als gevolg van de maatregelen van de federale regering (indexsprong, loonstop, een hogere onrechtstreekse fiscale bijdrage d.m.v. de btw en de accijnzen, uitsluiting van de werkloosheidsuitkeringen, enz…) heeft het besloten om de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting drastisch te verlagen. Zij dalen van 6% tot 5,7%, ofwel de laagste aanslagvoet van heel het Brussels Gewest. Deze verlaging van de gemeentelijke opcentiemen geldt al voor de inkomsten van 2016 die in 2017 zullen worden aangegeven.

Het College stelt een grote toename van de armoede vast, zelfs in een gemeente als Sint-Lambrechts-Woluwe. Zo heeft het OCMW een stijging van 10% opgetekend van het aantal leefloners of equivalenten. Deze sterke stijging is het gevolg van de uitsluitingmaatregelen van de werkloosheidsuitkeringen en van de wel erg unieke maatregel van de regering-Michel om jongeren die na hun 25e afstuderen geen wachtuitkeringen meer toe te kennen.

Het College van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft, onder het toezicht van burgemeester Olivier Maingain en schepen voor Financiën Xavier Liénart een fiscale hervorming willen doorvoeren die eerst en vooral ten goede komt aan de koopkracht van de inwoners van de gemeente. Ongeveer 70% van de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe zijn namelijk huurders die enkel kunnen genieten van een inkomen uit arbeid of van een vervangingsinkomen.

 

Het College heeft ook nog andere maatregelen genomen ten gunste van de inkomens van de bewoners.

Goedkopere identiteitspapieren voor minderjarigen
Vanaf 1 januari 2017 zal de afgifte van identiteitskaarten en paspoorten aan minderjarigen (tot 18 jaar) niet meer onderworpen zijn aan een gemeentelijke retributie. Enkel de federale retributie zal nog geïnd worden.

15 minuten die er 20 waard zijn!
Het College heeft, met naleving van de gewestelijke reglementering, ook beslist om de gratis parkeertijd in een zone met parkeermeters te verlengen tot 20 minuten. De gewestelijke reglementering staat niet toe dat men meer dan 15 gratis parkeerminuten toekent, maar het College heeft gemeend dat men 5 extra minuten moet aanrekenen om de periode te overbruggen die de chauffeurs nodig hebben om bij de parkeermeter een parkeerticket voor het gratis parkeerkwartiertje te halen en dit achter de voorruit van hun voertuig te plaatsen. Zo verzoent het College het gewestelijk reglement met de verwachtingen van de inwoners die 15 minuten voor een gratis parkeerperiode terecht wat weinig vinden.

Begroting 2017 met overschot
Het College zal met de begroting 2017 opnieuw een begroting met een overschot van 679.327 euro voorleggen. Men heeft dit resultaat verwezenlijkt ondanks het feit dat de dotaties voor de politiezone en het OCMW sinds 2012 met meer dan 5 miljoen euro zijn gestegen. Deze niet geringe toename van de overdrachten naar deze twee instellingen bewijst de nefaste gevolgen van de maatregelen die door de federale regering genomen werden, met name de vermindering van de dotaties voor de politiezones ( min 2% van de federale dotatie) en de ontoereikende financiering van het OCMW gezien de nieuwe opdrachten die het moet vervullen.

Het begrotingsevenwicht verzekeren
Om het begrotingsevenwicht te verzekeren, heeft het College ook beslist tot een, lichte, stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, namelijk van 2450 naar 2700. Dit tarief werd sinds 1995, ofwel meer dan 20 jaar, niet meer verhoogd en ondanks deze aanpassing blijft Sint-Lambrechts-Woluwe lid van het trio Brusselse gemeenten met de laagste opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dankzij deze lichte stijging kunnen de nieuwe lasten van de gemeente voor rekening van het OCMW en de politiezone gedekt worden.

Een beleid ten voordele van de Sint-Lambrechtenaren
Deze stijging van de opcentiemen zal voornamelijk gedragen worden door rechtspersonen of fysieke personen die eigenaar zijn van een goed in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar die er niet gedomicilieerd zijn of er geen andere inkomsten aangeven dan het kadastraal inkomen. Inderdaad, eigenaars die te Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn, zullen intussen kunnen genieten van de daling van de aanvullende belasting op de personenbelasting. Deze daling zal voor een groot deel, tot zelfs helemaal, de stijging van de onroerende voorheffing goedmaken. Op deze wijze kan het College de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe bevoordelen die werken of slechts van middelgrote of lagere inkomsten genieten.

Dienstjaar 2017 – gewone dienst
Dienstjaar 2017 – buitengewone dienst