Administratieve Procedures

Een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning (SV) dient ingediend voor:

 • elke aanbouw, afbraak, vernieuwing en verbouwing die, ten gevolge van de werken, de structuur van een gebouw, het volume of het architecturaal uitzicht ervan beïnvloedt of die de indeling van een gebouw wijzigt;
 • elke verandering van bestemming of gebruik van een onroerend goed of een gedeelte ervan;
 • de plaatsing van elke voorziening op een bestaande constructie (uithangbord, reclame, antenne, zonnepanelen, …);
 • een wijziging van het grondreliëf;
 • het vellen van een boom van meer dan 4 meter hoogte en meer dan 40 cm omtrek, te meten vanaf  1.5m van de grond;
 • het stockeren van materiaal of afval;
 • het parkeren van werfwagens;
 • infrastructuurwerken;
 • eenderwelke werken die een geklasseerd gebouw betreffen of een gebouw dat ingeschreven staat op een bewaarlijst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bepaalde akten of werken worden vrijgesteld van een SV omwille van hun gering belang.
Licht u in bij de dienst Stedenbouw.

Hoe een aanvraag voor SV indienen

Voor aanbouw, afbraak, verbouwing of wijziging gebruik

Voor te leggen documenten:

Bouw of verbouwing met volumewijziging
Bouw of verbouwing zonder volumewijziging
Afbraak
Gebruikswijziging van een niet-bebouwd pand
Gebruikswijziging van een bebouwd pand
Infrastructuurwerken
Gemengd SV en milieuvergunning

Evenals formulieren:

 • de vergunningsaanvraag (bijlage I);
 • het advies van de eigenaar indien deze niet de aanvrager is (bij ontbreken van de goedkeuring zoals vervat in bijlage I);
 •  het statistisch formulier;

En de volgende documenten:

 • de eigendomstitel (registratiekantoor, Regentstraat, 54 te 1000 Brussel – 02/510.95.60) of, in geval van een recente verkrijging (minder dan 3 maanden), een attest vanwege de notaris die de akte heeft opgemaakt;
 • een geschaald liggingsplan (tussen 1/10.000 en 1/1.000);
 • een geschaald vestigingsplan (1/500, 1/200 of 1/100);
 • een set van 4 kleurenfoto’s;
 • verwezenlijkingsplans op schaal 1/50 of 1/20, geplooid op A4 formaat en genummerd (plans, doorsnedes, vooraanzichten);
 • een samenvattingsdocument in A3 formaat (reductie plans + perspectief) niet verplicht, in functie van de aanvraag – licht u in bij de dienst Stedenbouw.

De volgende documenten dienen verstuurd naar de dienst Brandveiligheid (DBDMH, Helihavenlaan, 11-15 te 1000 Brussel – 02.208.81.11)

Het volledig dossier omvattende alle bovenstaande documenten, in de gevraagde aantallen, dient neergelegd (cf. lijst aan te leveren documenten) bij de dienst Stedenbouw.

Voor de plaatsing van een uithangbord, een antenne of reclame

Aan te leveren documenten:

Plaatsing van een reclamebord
Plaatsing van een uithangbord

Evenals volgende formulieren:

 • de vergunningsaanvraag (bijlage I);
 • het advies van de eigenaar indien deze niet de aanvrager is (bij ontbreken van de goedkeuring zoals vervat in bijlage I);

Aan de firma die de plaatsing uitvoert, de volgende grafische documenten vragen:

 • een geschaald liggingsplan (tussen 1/10.000 en 1/1.000);
 • een geschaald vestigingsplan (1/500, 1/200 of 1/100); (enkel voor reclame);
 • een set van 4 kleurenfoto’s (enkel voor reclame);
 • een montage met kleurenfoto’;
 • verwezenlijkingsplans op schaal 1/50 of 1/20, geplooid op A4 formaat en genummerd (plans, doorsnedes, vooraanzichten) met zicht op de plaatsing van de voorziening evenals z’n bevestigingssysteem;
 • Voor antennes die electromagnetische stralen uitzenden tussen 10 MHz en 10 GHz: een technisch dossier en een gelijkvormigheidsattest.

Het volledig dossier omvattende alle bovenstaande documenten, in de gevraagde aantallen, dient neergelegd op de dienst Stedenbouw (cf. lijst aan te leveren documenten), met inbegrip van vn het advies van de brandveiligheidsdienst en de afgestempelde plans van deze laatste dienst.

Voor een wijziging aan het grondreliëf

Aan te leveren document:

Wijziging grondreliëf

Evenals volgende formulieren:

 • de vergunningsaanvraag (bijlage I);
 • het advies van de eigenaar indien deze niet de aanvrager is (bij ontbreken van de goedkeuring zoals vervat in bijlage I);

De volgende grafische documenten opmaken:

 • een geschaald liggingsplan (tussen 1/10.000 en 1/1.000);
 • een geschaald vestigingsplan (1/500, 1/200 of 1/100);
 • een set kleurenfoto’s

Het volledig dossier omvattende alle bovenstaande documenten, in de gevraagde aantallen, dient neergelegd op de dienst Stedenbouw (cf. lijst aan te leveren documenten).

Voor het vellen van een boom

Aan te leveren document:

Een boom vellen

Evenals volgende formulieren:

 • de vergunningsaanvraag (bijlage I);
 • het advies van de eigenaar indien deze niet de aanvrager is (bij ontbreken van de goedkeuring zoals vervat in bijlage I);

De volgende grafische documenten opmaken:

 • een geschaald liggingsplan (tussen 1/10.000 en 1/1.000);
 • een geschaald vestigingsplan (1/500, 1/200 of 1/100);
 • een set kleurenfoto’s.

Het volledig dossier omvattende alle bovenstaande documenten, in de gevraagde aantallen, dient neergelegd op de dienst Stedenbouw (cf. lijst aan te leveren documenten)

Voor het stockeren van materialen of afval, of het parkeren van voertuigen

Aan te leveren document:

Een terrein gebruiken als opslagplaats, parkeerplaats en verplaatsbare toestellen

Evenals volgende formulieren:

 • de vergunningsaanvraag (bijlage I);
 • het advies van de eigenaar indien deze niet de aanvrager is (bij ontbreken van de goedkeuring zoals vervat in bijlage I);

En de volgende documenten:

 • de eigendomstitel (registratiekantoor, Regentstraat, 54 te 1000 Brussel – 02/510.95.60) of, in geval van een recente verkrijging (minder dan 3 maanden), een attest vanwege de notaris die de akte heeft opgemaakt;

De volgende grafische documenten opmaken:

 • een geschaald liggingsplan (tussen 1/10.000 en 1/1.000);
 • een geschaald vestigingsplan (1/500, 1/200 of 1/100);
 • een set kleurenfoto’s.

Afleveringstijd en geldigheidsduur van een SV

 • Ten laatste 20 dagen na neerlegging van het dossier, verstuurt het gemeentebestuur een aangetekend schrijven:
  • ofwel ter bevestiging van een volledig dossier, met vermelding van de maximale behandelingsduur van de aanvraag (van 45 tot 195 dagen naargelang het geval);
  • ofwel ter bevestiging van een onvolledig dossier, met vermelding vande ontbrekende elementen.
 • Eens het College de vergunning toekent, wordt een voorlopige berekening van de gebouwentaks opgemaakt; de SV wordt slechts uitgereikt aan de aanvrager van zodra het verschuldigde bedrag op de bankrekening van het gemeentebestuur is gestort.
 • De aanvrager moet vervolgens het gemeentebestuur verwittigen, door het invullen van een formulier dat wordt meegegeven met de SV, van de aanvangsdatum der werken en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden.
 • Wanneer de werken voltooid zijn, verwittigt de aanvrager de gemeente hiervan. Er wordt vervolgens een controle uitgevoerd om uit te maken of dit gebeurd in overeenstemming met de uitgereikte SV. De taks wordt alsdan aangepast, indien noodzakelijk, en is dan verschuldigd.
 • De geldigheid van een SV bedraagt 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar. De aanvraag tot verlenging dient te worden verstuurd tenminste 3 maanden vóór het verstrijken van  de SV.

Indien de onderbreking der werken meer dan één jaar bedraagt, is de SV nietig. Een nieuwe SV voor het vervolg van de werf is alsdan noodzakelijk.