Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Wat is een gemeente?

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, tuinzijde (Paul Hymanslaan 2 – 1200 Brussel)

 

De gemeente is de macht die het dichtst bij de burger staat. De gemeente bestaat uit drie verschillende machtsorganen, die een geheel vormen en elk hun respectieve bevoegdheden hebben. Deze verschillende organen werken met elkaar samen om een goed beheer van de gemeente te waarborgen en de belangen van de gemeente zo goed mogelijk te dienen en de burger de kwaliteit van het bestaan en de diensten te bieden waarop hij of zij recht heeft.

 

Deze drie organen zijn:

De Gemeenteraad

Het is samengesteld uit de verkozenen van de verkiezingen.
De Gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en hij beraadslaagt over elk onderwerp dat de hogere overheid hem voorlegt. Het komt elke maand en minstens 10 keer per jaar bijeen.
Het is het toezichthoudend orgaan van het uitvoerend orgaan die het College van burgemeester en schepenen is.
Hij beraadslaagt over de jaarlijkse begroting, de rekeningen en de reglementen over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang.

 

Het College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen die in de Gemeenteraad zijn verkozen. Zij is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de Gemeenteraad. Het is het uitvoerend orgaan.
Zij is belast met de uitvoering van de wetten, van de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, (…), wanneer zulks bepaaldelijk aan hem is opgedragen.

 

De burgemester

De burgemeester is belast met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, (…) en van de reglementen en de politiebesluiten, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van burgemeester en schepenen of aan de Gemeenteraad is opgedragen.
Hij kan echter onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid geheel of ten dele overdragen aan een van de schepenen.

Onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de voorzitter van de Regering en van de bevoegde gemeentelijke instellingen, is de burgemeester de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

(Meer informatie kan in de nieuwe gemeentewet worden verkregen.)