Taksen

Reacties uitgeschakeld voor Taksen
NoTitel
INGEKOHIERDE TAKSEN
Beknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
0Opcentiemen op de onroerende voorheffing
1Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting
2Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies
3Taks op de gebouwen bestemd voor kantorenTaks gevestigd op de gebouwen bestemd voor kantoren (in de zin van de huidige reglement). De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen.
6Taks op de agentschappen voor paardenwedrennenJaarlijkse belasting geheven op de agentschappen voor paardenwedrennen. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt, of door de personen die ze laat aannemen.
8Taks op de brandstof -,smeerolieverdeelers en andere energieënJaarlijkse directe belasting geheven op de brandstof- en smeerolieverdelers, verschuldigd door de verdelers geplaatst op de openbare weg of op de erlangs gelegen privé-eigendommen. De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater en de eigenaar.
18Taksreglement op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties via hertzwegJaarlijkse belasting op de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van die installaties.
21Taks op de banken en de daarmee gelijkgestelde instellingenBelasting op banklokalen toegankelijk voor het publiek, alsmede op toestellen waarmee automatisch alle bankverrichtingen uitgevoerd kunnen worden. Ten laste van de uitbater van de agentschap en van de eigenaar van de automaat.
24Taksreglement op onafgewerkte gebouwen, verwaarloosde gebouwen en grondenTaks op onafgewerkte gebouwen en op afgewerkte gebouwen die volledig of gedeeltelijk verwaarloosd worden.
25Taks betreffende de vaste reclame-inrichtingenTaks op alle vaste reclame-inrichtingen die commercieel uitgebaat worden, en vastgesteld volgens de oppervlakte van de vaste reclame-inrichting. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitbater van de vaste reclame-inrichting en door de eigenaar.
27Taks op de parkeerplaatsenTaks op parkingplaatsen die gratis of betalend ter beschikking gesteld zijn aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon en bestemd voor het onthaal van hetzij personen die er werken ongeacht hun statuut, hetzij klanten, hetzij leveranciers, hetzij bezoekers. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de parkeerplaatsen.
28Taks op de phone-shopsOpeningsbelasting en jaarlijkse belasting gevestigd op phone-shops. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de zaakvoerder en de uitbater van de handelszaak als door de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend.
29Taksreglement op de nachtwinkelsOpeningsbelasting ten laste van de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de zaakvoerder en de uitbater van de handelszaak als door de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend.
35Taksreglement op bepaalde handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vereist isTaks ten laste van personen die gebouwen optrekken, bestaande gebouwen uitbreiden of verhogen, veranderingen aan de gevels aanbrengen,reclamepanelen plaatsen, veranderingen binnenshuis uitvoeren en/of uithangborden plaatsen.
38 Taks op het privatieve bezetten van het openbaar domein door terrassen en stallenBelasting geheven op de privatieve bezetting van het openbaar domein door terrassen, tafels, stoelen, banken, kraampjes, winkels, koopwaren en andere voorwerpen. De taks is verschuldigd door de persoon aan wie de vergunning van bezetting werd afgeleverd.
39Taks op het gratis huis aan huis verspreiden van reclamedrukwerkTaks op de gratis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken. De taks is hoofdelijk verschuldigd door de uitgever van drukwerken geviseerd door deze beschikkingen en door de verdeler van de belaste drukwerken.
40Reglement-Taks op het aanbrengen van reclamendrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevindenReglement-Taks op het aanbrengen van reclamendrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden
41 Taks op studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.Jaarlijkse taks gevestigd op studentenkamers, gemeubelde logies en aparthotels. De belasting is onverdeeld verschuldigd door de eigenaar van het goed, en door de persoon die het goed ter beschikking stelt en/of verhuurt.
42Taks op het gebruik van een woonplaats waarop de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschrevenTaks op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven. De belasting is verschuldigd door de personen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
45Taks betreffende de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienstTaks op alle vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare dienst die erkend wordt door de wetgever te financieren, die in de openbare ruimte gesitueerd zijn of die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitbater, en door de eigenaar van het gebouw dat de vaste reclame-inrichting draagt.
46Taks op graffiti en tagsTaks geheven op graffiti en tags die zijn aangebracht op private onroerende goederen. De taks is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw waarop de graffiti of tag is aangebracht.
NoTAKS MET CONTANTE INNINGBeknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
101Taks op het tijdelijk bezetten van het openbaar domeinBelasting geheven voor de tijdelijke privatieve bezetting van het openbaar domein in de volgende gevallen: werven ter gelegenheid van werken aan gebouwen, afvalcontainers, stellingen ter gelegenheid van werken aan gebouwen, voertuigen of andere installaties. De taks is verschuldigd door de personen die het openbaar domein effectief bezetten.
102Taks op de prestaties bij overlijden en teraardebestellingenBelasting op de prestaties van de gemeente bij overlijden op haar grondgebied en teraardebestellingen op de gemeentelijke begraafplaats. De taks is verschuldigd door de erfgenamen of de rechthebbenden van de overledene.
103Taks op de opgravingenTaks funktie van de type opgraving.
104Taks op het afgeven van bestuurlijke documentenTaks geheven op het afgeven van getuigschriften en andere documenten. De taks is ten laste van de personen of instellingen waaraan deze documenten op aanvraag of van ambtswege door de gemeente worden afgegeven.
105Taks op de handelsvestigingen die meeneembare voedingswaren slijten op het openbare domeinBelasting geheven op de bezetting van het openbaar domein door vaste handelsvestigingen in meeneemvoedingswaren. Bedoeld worden de in de loop van het belastingsdienstjaar bestaande handelsvestigingen, die hoofdzakelijk bereide en/of samengestelde voedingswaren, warm en/of koud aanbieden en waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de klanten om ze ter plaatse of buiten te verbruiken.
107Taks op de aanvragen tot het verkrijgen van mileuvergunningen met inbegrip van de verklaringen van klasse IIIBelasting vastgesteld op elke aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een milieuvergunning van de klasse II en op iedere aangifte van klasse III.
108Taks over de openbare reinheidBelasting vastgesteld op het vervuilen van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn. Worden beoogd: het plaatsen of achterlaten van afval of van huisvuil, het plaatsen van graffiti en, het aanplakken van affiches of zelfklevers op een openbaar of privaat bouwwerk, het feit dat de openbare netheid in het gedrang brengt.
NoVERGOEDINGENBeknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
201Vergoeding betreffende het verhuren van materieel, het vervoer en de bijhorende prestaties.Vergoeding op het ter beschikking stellen door de gemeente van materieel met of zonder transport en/of bijhorende prestaties. Materieel ter beschikking: vaatwerk, signalisatiematerieel, reiniging, elektriciteit, inrichting, planten, vervoer, wagen met chauffeur, zonder bijzitter, andere prestaties. De vergoedingen zijn verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling die vraagt om over het materieel en/of het transport en/of de diensten te beschikken.
202Vergoeding voor de technische diensten verleend door de gemeente voor het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen.Vergoeding vastgesteld voor de technische diensten die de gemeente verleent op uitdrukkelijke vraag van natuurlijke of rechtspersonen bij het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg. De vergoeding is verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling die de ter beschikking stelling van het materiaal en/of het transport en/of de diensten heeft aangevraagd.
203Vergoedingsreglement op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende goederen.vergoeding op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende goederen gevestigd. De achtergelaten voertuigen die het gemeentebestuur van de openbare wegen weghaalt, worden op risico van hun eigenaars op een door het College van burgemeester en schepenen bepaalde plaats in bewaring genomen.
204
205Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen en rechtspersonen Zijn onder anderen betrokken: huwelijken, genealogische opzoekingen, agenda van de Gemeenteraad, bestekken voor offerteaanvragen en aanbestedingen, afschrift van een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, dossier inzake stedenbouwkundige vergunningen, enz..
206Vergoeding betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare wegVergoeding ingevoerd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en dit op de plaatsen en ogenblikken waar het parkeren geregeld wordt door middel van het regelmatig gebruik van parkeermeters of -automaten, of door het gebruik van een parkeerschijf voor "blauwe zone".
207Vergoedingsreglement op het gebruik van de wielklemHet gebruik van de wielklem om een voertuig te immobiliseren geeft aanleiding tot de betaling aan de gemeente van een vergoeding.
210Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en of commerciële activiteitenRetributie op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en/of commerciële activiteiten
211Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein op het Sint-Lambertusplein voor de organisatie van de “rommelmarkt van Woluwe”Retributie op de bezetting van het openbaar domein voor de rommelmarkt van Woluwe
212Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andereRetributie op de bezetting an het openbaar domein en de levering van elektriciteit op openbaare markten

 

 

 

     

Gemeentelijke reglementen

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke reglementen

 

De gemeente heeft verschillende reglementen betreffende taksen en/of premies opgesteld. Wij nodigen u uit ze te raadplegen op https://nl.woluwe1200.be.

 

Meer in het bijzonder voor de ondernemingen en de HORECA

 

  De gemeente heeft verschillende reglementen betreffende taksen en/of premies opgesteld. Wij nodigen u uit ze te raadplegen op https://nl.woluwe1200.be.   Meer in het bijzonder voor de ondernemingen en de HORECA Reglement betreffende de organisatie van de rommelmarkten Raadpleeg hier het reglement Reglement met betrekking tot de organisatie van het Kerstdorp Raadpleeg hier het reglement […]

Vereisten Horeca

0 No Comments
Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Op vraag van de arbeidsauditeur worden geregeld cotroles uitgevooerd door de Federale Overheidsdienten (sociale wetgeving, RVA, Financiën,…). Deze controles worden uitgevoerd in het bijzijn van de politiediensten. Wees in orde !

Neem hier kennis van alle gemeentelijke taksreglementen

 

Stedenbouwkundige vergunning

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cite
Stokkelsesteenweg, 80 (1ste verdieping)
02.761.28.14
urb.sted@woluwe1200.be

De lokalen die u uitbaat moeten conform de wetgeving inzake stedenbouw zijn. Voor een eenvoudige bestemmingswijziging hebt u een vergunning nodig, evenals voor een wijziging aan uw gevel (uithangbord) of van uw ramen.
NB: Het plaatsen van een terras brengt taksen met zich mee. De veiligheid van de voetgangers moet verzekerd zijn.

 

Brandpreventie

DBDMH
Helihavenlaan, 15
02.208.84.30
http://be.brussels/dbdmh/over-de-dbdmh?set_language=nl

Uw installaties moeten conform zijn aan de normen van de brandpreventie. Iedere nieuwe uitbating moet gekeurd worden door de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp).

 

Elektrische installaties

U moet over een geregeld vernieuwd attest beschikking van conformiteit van uw installatie aan het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties. De geldigheidsduur staat op het document dat u overhandigd werd.
U kunt dit attest verkrijgen bij een organisme dat erkend werd door de FOD Economie.

 

Verzekering

Behalve de klassieke brandverzekering is het ook verplicht een verzekering voor objectieve burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor elke zaak die toegankelijk is voor het publiek en waarvan de oppervlakte meer dan 50m² bedraagt : terras en toiletten inbegrepen. Het laatste betalingsbewijs moet altijd getoond kunnen worden.

 

FAVV

Kruidtuinlaan, 55
1000 – Brussel
02.211.88.11
www.favv.be

U moet de toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kunnen voorleggen.
Er moeten zelfklevers opgehangen worden op de uitstalramen.

 

Besmettelijke ziekten

Personen die met voedingsmiddelen of -waren in aanraking komen binnen een commerciële context moeten jaarlijks laten vaststellen dat ze geen besmettelijke ziekten hebben. Uw huisarts kan u dit attest bezorgen. Deze attesten dienen elk jaar vernieuwd te worden.

 

Drankslijterij

Dienst Middenstand
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.73

Indien u alcoholhoudende en/of sterke drank schenkt, moet u het patent, afgeleverd door het gemeentebestuur, kunnen voorleggen. Dit zal dienen als controle van de gelijkvormigheid van uw onderneming op gebied van veiligheid, goede zeden (bewijs van goed zedelijk gedrag) en van hygiëne (controle door Brulabo, ex Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie).

 

Toegang tot het beroep

Voor een activiteit als restauranthouder, traiteur, organisator van banketten, dient men toegang tot het beroep of basiskennis van bedrijfsbeheer te hebben. Dit is niet nodig voor kleine restauratie.
Neem contact op met het ondernemingsloket van uw keuze voor meer details.

 

Rookverbod

Vanaf 1/7/2011 mag er in geen enkele horecazaak meer gerookt worden.
Voor meer informatie: www.health.belgium.be

 

SABAM

Wie in zijn zaak muziek afspeelt, moet auteursrechten betalen.
Inlichtingen : 02.286.82.11 en 02.574.27.33 (billijke betalingen).

Het niet respecteren van sommige van deze normen kan leiden tot de sluiting van uw zaak ! Informeer u !

 

Dienst Middenstand Gemeentehuis Paul Hymanslaan, 2 02.761.35.01 02.761.27.72 negoce.handel@woluwe1200.be   Op vraag van de arbeidsauditeur worden geregeld cotroles uitgevooerd door de Federale Overheidsdienten (sociale wetgeving, RVA, Financiën,…). Deze controles worden uitgevoerd in het bijzijn van de politiediensten. Wees in orde ! Neem hier kennis van alle gemeentelijke taksreglementen   Stedenbouwkundige vergunning Dienst Stedenbouw Wolu Techni-Cite […]

Cel Bezetting van het openbaar domein

0 No Comments

De Broquevillelaan

 

Afdeling Realisatie en Onderhoud
Cel Bezetting van het openbaar domein

02.774.35.20 – 02.774.35.28 – 02.761.29.88
odp@woluwe1200.be

Loket:
Wolu Techni-Cité
Stokkelse Steenweg, 80

Briefwisseling:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan,2
1200 – Brussel

        
Elke werkdag:
van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u
Loket:
van 8u tot 12u en van 13u tot 15u
Zomerdienst:
vanaf 1 juli tot 31 augustus
van 8u tot 12u
Loket:
van 8u tout 12u

 

De cel Bezetting van het openbaar domein behandelt volgende aanvragen voor het bekomen van een toelating:
 • plaatsreservatie op de openbare weg omwille van een verhuis;
 • plaatsing van afvalcontainers en/of bureelcontainers op het openbaar domein;
 • plaatsing van stellingen en/of torens die deels op het openbaar domein staan of er boven hangen;
 • plaatsing van kranen (mobiele-, toren- of werfkranen) op het openbaar domein;
 • installatie van bouwplaats zones op het openbaar domein;
 • reservering van parkeer- of stationeerzones voor firmawagens en goederenliften
 • plaatsing van kramen op het openbaar domein;
 • inrichten van terrassen op het openbaar domein.

Voor informatie betreffende het privatief bezetten van het openbaar domein door terrassen en kramen, gelieve contact te nemen met onze juridische dienst (02.761.29.03 – service.juridique@woluwe1200.be).

 

Voor iedere aanvraag tot het bezetten van het openbaar domein, gelieve onze online formulier invullen

Voor meer informatie, kunt u contact nemen met de dienst op volgende nummers : 02.774.35.20 – 02.774.35.28 – 02.761.29.88.

De prijzen zijn beschikbaar in de taksreglementering waarvan u de links hieronder kan terugvinden.

Reglementen betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar domein

Een bezetting van het openbaar domein zonder voorafgaande toestemming van de gemeente kan met een boete.

Voor informatie betreffende het organiseren van gebeurtenissen, gelieve contact te nemen met de cel evenementen.

 

  Afdeling Realisatie en Onderhoud Cel Bezetting van het openbaar domein 02.774.35.20 – 02.774.35.28 – 02.761.29.88 odp@woluwe1200.be Loket: Wolu Techni-Cité Stokkelse Steenweg, 80 Briefwisseling: Gemeentehuis Paul Hymanslaan,2 1200 – Brussel          Elke werkdag: van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u Loket: van 8u tot 12u en van 13u tot 15u […]

Gemeentekas

0 No Comments

finances et taxes

Dienst Gemeentekas
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2 (gelijkvloers)
02.761.28.61/62/63
02.761.28.30
recette.kas@woluwe1200.be
         Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

De betalingen ten gunste van het gemeentebestuur kunnen worden verricht op volgende bankrekeningnummers: BE18 0910 1654 2165 of BE38 0910 0019 8372 of aan de balie van de gemeentekas, met bankkaart of in speciën.

Neem hier kennis van alle gemeentelijke taksreglementen

 

Dienst Gemeentekas Gemeentehuis Paul Hymanslaan, 2 (gelijkvloers) 02.761.28.61/62/63 02.761.28.30 recette.kas@woluwe1200.be          Van maandag tot vrijdag Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u   De betalingen ten gunste van het gemeentebestuur kunnen worden verricht op volgende bankrekeningnummers: BE18 0910 1654 2165 of BE38 0910 0019 8372 of aan de balie van […]

Stedenbouw

0 No Comments

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cite
Stokkelsesteenweg, 80
(1ste verdieping)
02.761.28.14
02.774.36.27 (fax)
urb.sted@woluwe1200.be
 
 

 

De dienst Stedenbouw is belast met de behandeling en de controle van dossiers van stedenbouwkundige aanvragen en attesten, bouwaanvragen betreffende openbare en private gebouwen, terreinen en domeinen, zowel op het vlak van de gunningsprocedures als op het onderzoek naar inbreuken.

 

Enig postadres

College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Openingsuren

Op afspraak (24u op voorhand te nemen op het nr. 02.761.28.14):

 • elke maandag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u;
 • donderdag tussen 17u30 en 20u: enkel voor het consulteren van dossiers tijdens het openbaar onderzoek.

Zonder afspraak:

 • woensdagochtend tussen 9u en 12u.

De dienst werkt met gesloten bureaus elke dinsdag (volledige dag) en elke donderdagnamiddag (tussen 12u en 18u).

 

Dossierkosten

Het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke en rechtspersonen waarin de dossierkosten worden bepaald kan hier worden geraadpleegd (zie reglement nr.205).

Dit bedrag dient te worden betaald aan het Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe:
Dienst Gemeentekas, Paul Hymanslaan, 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1654 2165 – BIC: GKCCBEBB
Mededeling: dossierkosten/urba-sted/nr. van het dossier of adres van de aanvraag

 

 

Stedenbouwkundige vergunningen (procedures, voorschriften en type-formulier)
Stedenbouwkundige inlichtingen (in het kader van een verkoop/verhuur)
Openbare onderzoeken en overlegcommissies
Raadpleging archieven
Voorontwerpen
Toeristische logies

 

Dienst Stedenbouw Wolu Techni-Cite Stokkelsesteenweg, 80 (1ste verdieping) 02.761.28.14 02.774.36.27 (fax) urb.sted@woluwe1200.be       De dienst Stedenbouw is belast met de behandeling en de controle van dossiers van stedenbouwkundige aanvragen en attesten, bouwaanvragen betreffende openbare en private gebouwen, terreinen en domeinen, zowel op het vlak van de gunningsprocedures als op het onderzoek naar inbreuken. […]