Open Monumentendagen Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolenvoedselinzameling voor honden en katten Woluwe 1200Woluwe 1200: elektrische fietsen gratis te testenTraject naar work at Woluwe 1200

Soorten bemiddeling

Onthaal en bemiddeling
0471.889.354
mediations@woluwe1200.be
        
Maandag tot vrijdag
Open telefoonlijn van 8u30 tot 16u30

 

De insluiting is niet altijd gemakkelijk!

Spanningen tussen buren of in het gezin? De nabijheidsbemiddelaar van de gemeentelijke preventiedienst kan u helpen!

Voor het ogenblik dwingt de periode van insluiting om, paradoxaal genoeg, afstand te nemen maar ook dichter bij elkaar te leven. De dialoog wordt moeilijk en de communicatie wordt ondermijnd. U wilt echter uit deze situatie komen die u angst en/of irritatie bezorgt.

De gemeentebemiddelaar is er om naar u te luisteren, per e-mail of per telefoon, tijdens de tijd van de insluiting, en begeleidt u in de zoektocht naar gemoedsrust. De bemiddelaar is overdag beschikbaar op maandag en dinsdag, maar ook op woensdagochtend.
De uitwisselingen zijn vertrouwelijk en gratis.

Gemeenschappelijke preventiedienst
188, Tomberg
02.774.35.26
0471.88.93.54
mediations@woluwe1200.be

 

Onthaal en bemiddeling te Sint-Lambrechts-Woluwe omvat 6 bemiddelingsdiensten en dit geheel gratis: nabijheidsbemiddeling, plaatselijke bemiddeling, bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, de gemeentelijke bemiddelaar en schuldbemiddeling zowel voorgesteld door het OCMW als door Wolu-Service.

De bemiddelaar is een deskundige die gedachten leidt zonder te oordelen. Hij helpt personen die moeilijkheden ondervinden in de omgang of die verweven zijn in een conflict, een luisterplatform te vinden. De bemiddelaar is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim in het kader van de uitoefening van z’n werk. Hij leidt en begeleidt de partijen bij de bespiegelingen en de uitwerking van oplossingen. Hij garandeert de vertrouwelijkheid van de gesprekken, uitgezonderd in het kader van de gemeentelijke bemiddeling.

 

Nabijheidsbemiddeling

Regelmatige twisten, agressie, gevoel van onrechtvaardigheid, breuk, onbegrip, ze kunnen allen bron zijn van conflicten en spanningen. De nabijheidsbemiddeling kan verlichting brengen. Het betreft een open en vrijwillig verloop dat personen in staat stelt om banden te herstellen en communicatielijnen te heropenen. De onpartijdige bemiddelaar, handelend met respect voor ieders opvattingen, met actieve luisterbereidheid en bovendien gehouden aan het beroepsgeheim, tracht hierin de partijen te helpen om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.

Voor meer informatie over nabijheidsbemiddeling, klik hier.

 

Plaatselijke bemiddeling

De plaatselijke gerechtelijke bemiddeling van de politiezone  Montgomery, gehuisvest in het politiecommissariaat, komt tussenbeide, ofwel op vraag van het parket, ofwel van de politie, ofwel vanwege de burger zelf in het kader van:

  • verschillende soorten inbreuken of kleine misdrijven die aan de politie worden gemeld (pesterijen, beledigingen, bedreigingen, slagen en verwondingen, misbruik van vertrouwen, beschadigingen en diefstal);
  • verschillende klachten, waarvoor er niet steeds een klassieke gerechtelijke oplossing is en die zich situeren in persoonlijke sfeer (nabuurschap, huurders, gezinnen en echtelijk geweld).

Raadpleging enkel op afspraak: 02.788.92.33

 

Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De GAS-bemiddeling kan door de sanctionerende ambtenaar worden voorgesteld aan de meerderjarige overtreder wegens inbreuken op het algemeen politiereglement of andere gemeentelijke reglementen. Deze GAS-bemiddeling is verplicht voor minderjarigen.
De GAS-bemiddeling is een procedure die de partijen (de benadeelde persoon en diegene die de inbreuk beging) de kans geeft om, met de hulp van de bemiddelaar, een dialoog tot stand te brengen en samen tot een akkoord te komen (bijleggen van het conflict, schadeloosstelling, herstel van de veroorzaakte schade). Indien men tot een akkoord komt, zal er geen boete worden opgelegd. De bemiddelaar is een neutrale derde partij die bovendien gebonden is door het beroepsgeheim, al wat er mondeling of schriftelijk gecommuniceerd wordt tijdens de bemiddeling is vertrouwelijk.
Informatie en inlichtingen: 02.774.35.74

 

Schuldbemiddeling bij het OCMW

De dienst schuldbemiddeling biedt de aanvrager hulp in geval van schuldperikelen. Hij informeert en ondersteunt bij de te nemen stappen. De sociale en financiële situatie wordt overlopen. Er worden een prioriteitenlijst opgesteld en een samenhangende begroting opgesteld om schuldeisers terug te betalen, indien mogelijk. De dienst komt daarentegen niet tussenbeide om de gehele of gedeeltelijke schuld ten laste te nemen, een bedrijf, een bank of een organisme te zoeken dat de schulden hergroepeert, geldt uitleent of een terugbetalingsplan voorstelt dat de aanvrager niet kan nakomen.

Vaste dienst
Elke dinsdag van 9u tot 12u in de lokalen van het OCMW, Karrestraat, 27
02.777.75.36

Schuldbemiddeling bij Wolu-Services

Info: 02.761.11.80.

 

Gemeentelijke bemiddelaar

02.761.27.85
mediateur.ombudsman@woluwe1200.be

De doelstelling van de gemeentelijke bemiddeling  is de naleving van de rechten van de burgers te garanderen in hun verhouding tot de gemeentelijke overheid. De bemiddelaar kan worden aangesproken voor elk verzoek tot informatie of klacht met betrekking tot de gemeentediensten. Hij stelt een bemiddeling voor tussen burger en de betrokken dienst om tot een vergelijk te komen. Indien dit niet het geval is, dan informeert hij het College van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over het geschil en de aanvrager inlicht over z’n beslissing. Hij maakt een jaarverslag op over de klachten. Hij kan eveneens meningen en aanbevelingen verstrekken om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren.