Rommelmarkt

Bureel Gemeentekas
02.761.28.61/62/63
02.761.28.30 (fax)
recette.kas@woluwe1200.be

Het gemeentebestuur organiseert elke eerste zondag van de maand een rommelmarkt op het Sint-Lambertusplein.

De markt is enkel voorbehouden voor het verkopen of ruilen van reeds gebruikte voorwerpen. Zijn derhalve verboden: het verkopen of ruilen van nieuwe voorwerpen, alsook o.a. voedsel, dieren, en alle andere voorwerpen, gebruikt of nieuw, welke strijdig zijn met de goede zeden.

De markt vindt plaats elke eerste zondag van de maand van 7u30 tot 13u30. De bezetting van de staanplaatsen van de markt mag niet beginnen vóór 6u en de deelnemers zullen ervoor zorgen de rust van de buurt te eerbiedigen.

De deelname aan de markt is voorbehouden aan de houders van een toegangskaart, afgegeven door de dienst van de gemeentekas. De inschrijver dient in het bezit te zijn van de indentiteitskaart van de persoon in wiens naam de reservatie geschiedt. Elke deelnemer mag maximaal 2 aangrenzende staanplaatsen reserveren voor eenzelfde markt. Elke staanplaats is genummerd en beperkt tot 4m breedte op 2m diepte en kost 12 €. Elke bezetting zonder geldige toegangskaart of buiten de grenzen van de gereserveerde plaats zal aangerekend worden tegen 24 € per overtreding.

De particuliere verkoper mag enkel deelnemen als gelegenheidsverkoper en mag slechts eigen gebruikte voorwerpen verkopen die hij niet aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd heeft met het doel te verkopen. Voor de beroepsverkoper is de deelname onbeperkt.
Vanaf de maandag volgend op de markt van december, mogen reservaties worden aangevraagd voor eender welke maand van het daarop volgende jaar.
De staanplaatsen worden noch geruild noch terugbetaald. Het aantal plaatsen is beperkt zodat het aangewezen is tijdig te reserveren.