Bewonerskaart

Parkeerloket
Paul Hymanslaan, 2
controle-parking@woluwe1200.be
02.761.27.24 (van 8u tot 12u45)
02.771.63.63 (fax)
        

Van maandag tot vrijdag, van 8u tot 13u
(uitreiking laatste ticket om 12u45)

Donderdagavond van 17u tot 19u
(uitreiking laatste ticket om 18u30)

 

Vernieuw uw bewonerskaart voor 2023

 

Download hier de plattegrong van de gereglementeerde parkeerzones

 
Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

 

De bewonerskaart

In de blauwe zone

De bewonerskaart maakt het mogelijk gratis te parkeren in de blauwe zones op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe zonder tijdsbegrenzing.

In de groene en oranje zones

Bovendien, wanneer een inwoner of buitenlandse ingezetene in een wijk verblijft, in dewelke de bewoners een bewonerskaart kunnen verkrijgen, mag hij zonder tijdsbegrenzing in de groene en oranje zones van zijn wijk parkeren met uitzondering van de rode zones. De wijk van de inwoner wordt vermeld op de bewonerskaart.

Wie kan die kaart verkrijgen?

Elke inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe die ingeschreven is of verblijft op het grondgebied van de gemeente, kan genieten van een bewonerskaart.

De aanvrager bewijst zijn inschrijving via de bevolkingsregisters, of via de betaling van de belasting op het gebruik van een woonplaats door een inwoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven.

De aanvrager kan een kaart verkrijgen mits het voertuig met een nummerplaat op zijn naam of op de naam van een rechtspersoon is ingeschreven. In het laatste geval bewijst de aanvrager met alle rechtsmiddelen dat hij er het exclusieve genot van heeft (attest van werkgever, leasingattest, verzekeringscontract = hoofdbestuurder…).

Wanneer uw voertuig een tijdje naar de garage moet, kunt u voor de vervangwagen ook een bewonerskaart aanvragen.

Wanneer u een vervangwagen van uw garagist ter beschikking krijgt, moet u zich aan het parkeerloket melden met:

 • een attest van uw garagist waarop het volgende vermeld staat:
  – de data waarop u de vervangwagen ter beschikking krijgt
  – de nummerplaat van de vervangwagen.

Wanneer u een vervangwagen ter beschikking gesteld krijgt door een derde, moet u zich aan het parkeerloket melden met:

 • uw normale parkeerkaart
 • een attest van uw garagist waarop het volgende vermeld staat:
  – de data waarop uw eigen voertuig in de garage staat
  – het inschrijvingsbewijs van het voertuig dat u ter beschikking wordt gesteld
 • voor een leasingwagen : het leasingcontract met de data waarop het contract begint en eindigt.

 

Vereiste documenten

De identiteitskaart van de gebruiker of het  Model 2 (als de inschrijvingsprocedure nog niet afgerond is) of het inschrijvingsattest.
Het inschrijvingsbewijs van het voertuig
Als het een firmawagen betreft:

 • ofwel de statuten van de firma;
 • ofwel het attest van exclusief bezit opgemaakt door de werkgever;
 • ofwel het verzekeringscontract waarin vermeld staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is.

Als het de wagen van een derde betreft, het verzekeringscontract waarin vermeld staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is.
De bewonerskaart wordt afgeleverd per kalenderjaar tegen betaling van een bedrag van 10€, 50€ of 250€, afhankelijk van de vraag of het de eerste, de tweede of de derde bewonerskaart per gezin betreft. De gewestelijke reglementering staat niet langer toe dat de gemeente meer dan drie kaarten per gezin aflevert. Onder gezin wordt verstaan: alle personen die samen onder hetzelfde dak wonen.

 

Gebruik van de bewonerskaart

De bewonerskaart moet aldus geplaatst worden dat ze gelezen kan worden door een controleur die zich voor het voertuig bevindt.
Opgelet: ingeval van verandering van kentekenplaat, dient de gebruiker, naast de oude bewonerskaart, tevens het nieuwe inschrijvingsbewijs van het voertuig (zie «vereiste documenten», hieronder) aan te brengen.
De houder van de kaart dient elke verandering, hetzij van adres, hetzij van voertuig of kentekenplaat mee te delen aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe. In sommige gevallen moet de kaart gewijzigd worden, dit is kosteloos.
Zodra u verhuist of de niet-hoofdverblijfplaats stopzet, bezorgt u de kaart terug aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.
De bewonerskaart is hernieuwbaar voor zover de begunstigde de inschrijving of de niet-hoofdverblijfplaats behoudt op het grondgebied van de gemeente en zolang het voertuig op zijn naam is ingeschreven of zolang hij er het uitsluitend genot van heeft.

 

Opgelet: uitzondering voor de Donkerstraat

De Donkerstraat is de enige straat van de gemeente waar het parkeren gedeeltelijk is voorbehouden aan houders van een bewonerskaart.
Doordat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe de Donkerstraat en een aantal aanpalende straten tot een ‘bewonerszone’ heeft omgevormd, is er een discriminatie ontstaan t.o.v. de bewoners van deze straat die op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe wonen.
Na overleg tussen beide gemeenten heeft de gemeenteraad een wijziging van het parkeerreglement goedgekeurd waarbij een deel van de Donkerstraat tot ‘bewonerszone’ werd omgevormd.
Het gaat om de pare kant van de straat. De parkeerstrook langs het « Hof van Brussel » blijft een blauwe zone. De ‘bewonerszone’ is de meest beperkende vorm van het parkeerbeleid. Het betekent dat er enkel voertuigen mogen parkeren die uitgerust zijn met een bewonerskaart. Alle andere voertuigen zijn er verboden. Dit zowel dag als nacht, alle dagen van de week, met inbegrip van zon- en feestdagen.

Enkel de bewoners van de Donkerstraat hebben recht op een bewonerskaart.
Deze kaart kan worden afgehaald aan het parkeerloket van de gemeente van maandag tot vrijdag van 8u tot 13u (uitreiking laatste ticket om 12u45), en op donderdagavond van 17u tot 19u (uitreiking laatste ticket om 18u30). De bewonerskaart vervangt en vervolledigt de parkeerkaart. De bewonerskaart zal worden afgeleverd per kalenderjaar tegen betaling van een bedrag van 10 €, 50 € of 250 €, afhankelijk van de vraag of het de eerste, de tweede of de derde bewonerskaart per gezin betreft. De gewestelijke reglementering staat niet langer toe dat de gemeente meer dan drie kaarten per gezin aflevert.
De overeenkomst tussen de twee gemeenten voorziet erin dat de betrokken omwonenden hun voertuigen in beide aangrenzende zones kunnen parkeren bestaande uit de Donker-, Bannieren- en Deraeckstraat.