De gemeente organiseert een aanwervingsexamen…

Non classé Reacties uitgeschakeld voor De gemeente organiseert een aanwervingsexamen…

… voor de graad van inspecteur milieubeheerder in het technisch kader (niveau A).

 

Algemene voorwaarden:
 • minimumleeftijd: 21 jaar op de afsluitdatum van de openbare oproep;
 • van goed zedelijk gedrag zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een geneeskundig onderzoek ondergaan, waarvan het resultaat gunstig moet zijn;
 • slagen voor het wervingsexamen ingericht door de gemeente;
 • de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn van toepassing.

 

Diplomavoorwaarden
 • masterdiploma of gelijkwaardig:
 • met of zonder aanvullende kwalificatie, van een Belgische universiteit met inbegrip van de scholen die bij deze universiteiten zijn aangesloten of van instellingen die door wettelijke of reglementaire bepalingen met hen zijn gelijkgesteld, en op voorwaarde dat de studies ten minste 4 jaar duren;
 • dat met dezelfde kwalificaties als hierboven, al dan niet met aanvullende kwalificaties, zijn toegekend door een instelling voor hoger onderwijs van het lange type;
 • EN een diploma van gespecialiseerde studies in milieubeheer.

 

Algemeen

Na de aanwerving met openbare oproep kan het College van burgemeester en schepenen beslissen om een wervingsreserve aan te leggen met de kandidaten die geslaagd zijn voor de verschillende proeven die door de gemeente georganiseerd werden; het zal de termijn ervan ook vastleggen.

 

Examenprogramma

Algemene opmerkingen

 • De aanwervings- en bevorderingsexamens worden op een plaats en tijdstip georganiseerd die door de examenjury worden bepaald.
 • De examens en/of bepaalde proeven kunnen op digitale informatiedrager worden afgelegd. De kandidaten worden hierover op voorhand ingelicht.
 • Voor alle examens geldt dat de minimumscore 50 % bedraagt voor iedere afzonderlijke proef en 60 % voor het totaal der punten van de verschillende proeven. Elk examenonderdeel geldt als een schifting.
 • De opleidingen van het lange type in gemeentelijk management die door de Regering worden erkend, verlenen aan de houders van de vermelde attesten of diploma’s die dit bekrachtigen, de toegang tot het examen van niveau A en verlenen hun vrijstelling voor de gevolgde vakken.
 • In toepassing van artikel 10 van de Grondwet, worden de titularissen van een master, met of zonder bijkomende kwalificatie, afgegeven door een Belgische universiteit, met inbegrip van de scholen die ervan afhangen, of afgegeven door instellingen die ermee werden gelijkgesteld bij wettelijke of reglementaire beschikkingen en op voorwaarde dat de studies minstens 4 jaar tellen, vrijgesteld van de gevolgde vakken op voorwaarde dat zij een aantal uren dat gelijk is aan of groter is dan die voorzien voor de opleidingen in het lange type in gemeentelijk management hernomen sub d).
 • Voor de gehandicapte kandidaten worden de schriftelijke proeven vervangen door aangepaste praktische proeven.

 

1ste schriftelijke proef: Samenvatting en commentaar over een tekst of dictee.

2de schriftelijke proef: Proef ter toetsing van de kennis van onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de uit te voeren functie en/of casestudy en/of praktische proef en/of informaticaproef.

Mondelinge proef: Evalueren of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie evenals zijn motivatie en interesse voor zijn toekomstige taak.

 

De kandidaturen moeten ten laatste op 06/08/2021 om 17u bij dhr. Gemeentesecretaris, Paul Hymanslaan, 2, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, worden ingediend.

 

Info

Jennifer MORREN
02.774.35.48
j.morren@woluwe1200.be