Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

De levenskwaliteit in stand houden

 

Wonen in de stad heeft veel voordelen, maar brengt anderzijds ook enige hinder met zich mee: het lawaai, het overvliegend luchtverkeer, de luchtverontreiniging… De gemeentelijk instanties waken over de levenskwaliteit en het behoud van de gezondheid van de inwoners en volgen dus aandachtig de verschillende dossiers op. Ze zorgen er ook voor dat de burgers worden ingelicht over de geplande en lopende acties.

 

Elektromagnetische golven

Door de vooruitgang van de maatschappij en de technologie gebruiken we steeds meer apparaten die elektromagnetische golven uitzenden zonder dat we ons daarvan echter volledig bewust zijn: smartphone, draadloze vaste telefoon, tablet, babyfoon, microgolfovens… Daarnaast zijn er nog de GSM antennes die op gebouwen zijn geïnstalleerd. De gemeentelijke instanties houden terdege rekening met het voorzorgsbeginsel en volgen ze met veel aandacht de installatieprojecten van GSM – antennes op het gemeentelijk grondgebied.

We herinneren u eraan dat het uitsluitend de overheidsdienst voor Milieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel-B.I.M. is die de vergunningen voor het plaatsen van GSM antennes aflevert. De wetgeving inzake GSM antennes werd in 2014 gewijzigd, onder de vorige Brusselse regering, en op initiatief van de toenmalige minister van Milieu en Ruimtelijke ordening.

Sindsdien:

  • werden de openbare onderzoeken, voorafgaand aan de aflevering van een milieuvergunning, voor het plaatsen van GSM antennes afgeschaft;
  • het advies van de gemeente wordt niet meer ingewonnen, ze wordt nog enkel ingelicht door het Gewest, na de beslissing van Leefmilieu Brussel-B.I.M. voor het verlenen van de vergunning;
  • enkel de eigenaar van het betreffende gebouw wordt over het project op de hoogte gebracht.

De gemeente heeft dus geen enkele speelruimte bij het kiezen van locaties voor het plaatsen van GSM antennes. De gemeentelijke diensten controleren evenwel altijd of de emissienormen worden nageleefd en bij eventuele overschrijdingen onderzoeken ze alle mogelijke rechtsmiddelen. Uit voorzorg worden regelmatig metingen uitgevoerd in alle gemeentescholen en -kinderdagverblijven.

Om de gezondheid van de inwoners en het behoud van het milieu te beschermen, heeft de Gemeenteraad in 2014 een motie aangenomen waarin het Gewest wordt verzocht een reeks maatregelen te nemen, waaronder: de uitfasering van oudere technologieën (2G) ten voordele van de:

  • meest recente technologieën die een lagere straling kennen;
  • het verbod voor de plaatsing van GSM – antennes op minder dan 100 meter van gevoelige instellingen (scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen,…);
  • de toepassing van sancties bij overschrijding van de toegelaten normen;
  • de buurtbewoners hebben de mogelijkheid zich uit te spreken tijdens overlegcommissies betreffende de GSM antennes en er wordt naar hen geluisterd.

Wees voorzichtig: schakel uw apparaten uit zodra dit mogelijk is
Deze metingen tonen aan de blootstelling aan de golven kan worden beperkt door de huishoudelijke apparaten op een doordachte manier te gebruiken, en door ze uit te schakelen zodra ze niet nuttig zijn of niet gebruikt worden. De gemeentelijke instanties organiseren op regelmatige basis bewustmakingscampagnes (publicaties, conferenties, …) voor de inwoners en informeren hen over de maatregelen die moeten worden genomen om ze te beschermen tegen de maximale elektromagnetische straling. Er gebeuren eveneens stralingsmetingen in de woningen.

 

Wist u dat?

Leefmilieu Brussel-B.I.M. gratis, op aanvraag, metingen van het elektromagnetisch veld in de woningen uitvoert. Deze controle heeft een juridische waarde en het volstaat een klachtenformulier in te vullen van Leefmilieu Brussel-B.I.M.
www.leefmilieu.brussels

De installatie van GSM – antennes baart zorgen, maar nochtans tonen de metingen in woningen aan dat de elektromagnetische velden in die woningen voornamelijk te wijten zijn aan het dagelijks gebruik van draadloze zendtoestellen (microgolfoven, babyfoons, wifi , laptops, gsm, …). De door GSM – antennes uitgezonden straling ligt er lager omdat ze verder verwijderd zijn en ook hoger zijn.

Alle informatie over de elektromagnetische straling: Raadgevingen ter bescherming, metingen, gegevens van B.I.M. …) zijn beschikbaar hier op de website.

 

Overstromingen

Het Woluwedal biedt onze gemeente een zekere charme maar kan daartegenover bij hevige regenval ook overstromingen veroorzaken. Een gemeentelijke werkgroep bestudeert voortdurend hoe dit probleem het best kan worden beheerst. Er werden verschillende acties opgezet. Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt er voor gezorgd dat de bodem gedemineraliseerd wordt om een betere infiltratie van regenwater toe te laten (geulen, waterdoorlatende parkeerplaatsen, meer groenaanplantingen op openbare ruimtes, …).

De versterking van het blauwe en groene netwerk wordt met name gerealiseerd door de sanering van de vijvers (Struykbeken, Malou), het goed beheer van de vijvers en de waterrijke zone en de aanleg van nieuwe parken (eco-wijk Schuman-Charmille, Goudeneinlanden). Het Sint-Lambrechtspark, gelegen tussen de Sint-Lambertusstraat en de Woluwelaan, zal binnenkort een herinrichting ondergaan dat de sanering van deze waterrijke zone mogelijk maakt (waterkundig onderzoek aan de gang).

De gemeente verplicht de aanleg van een stormbekken voor elk nieuw bouwproject dat meer dan 300m2 waterdichte oppervlakte telt. Er moet worden benadrukt dat het Gewestelijk Bestemmingsplan een hemelwaterpijp (regenbak) oplegt voor elke nieuwbouw. In overleg met het Gewest worden studies voor het opvangen van regenwater uitgevoerd bij de aanleg van nieuwe zones. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van een gewestelijk plan voor waterbeheer.

 

Gemeentelijke plan tegen lawaaibestrijding

Het overvliegende luchtverkeer, het verkeer, buurtlawaai, festiviteiten, werken,… Het leven in de stad is blootgesteld aan heel wat lawaaihinder die een impact kunnen hebben op de levenskwaliteit en de gezondheid. Omdat we niet mogen berusten in ons lot en al is lawaaibestrijding een regionale bevoegdheid, toch heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een plan goedgekeurd voor de bestrijding van de geluidshinder op gemeentelijk niveau. Een primeur in het Brussels Gewest want tot op heden heeft geen enkele gemeente een dergelijk plan geïmplementeerd.

 

 

Het Gemeentelijk Plan tegen lawaaibestrijding is opgebouwd rond 10 krachtlijnen

Burenhinder, lawaai gepaard gaande met de horecasector, festiviteiten, verkeer, sportieve en vrije tijd activiteiten, groene ruimtes, scholen, vergunningsverplichte installaties (ventilatie, carwash…), werken en werven, het overvliegend luchtverkeer. De beknopte informatiefiche herneemt voor elke krachtlijn: het specfieke probleem van het soort geluid, voorbeelden hiervan, de geldende wetgeving, de actoren die kunnen ingrijpen op gemeentelijk vlak en de acties die worden overwogen in het kader van het Gemeentelijk Plan tegen Lawaaibestrijding. Hierdoor weten niet alleen de inwoners, maar ook de professionals uit alle sectoren, wat ze kunnen ondernemen en tot wie ze zich kunnen richten in geval van geluidshinder. Het Gemeentelijk Plan tegen Lawaaibestrijding werd opgesteld in samenspraak met de inwoners, die, aan de hand van een volksraadpleging, adviezen en suggesties konden indienen. De realisatie van de integratiefase van deze suggesties is in uitvoering en vormt de laatste stap naar de afronding van het Gemeentelijk Plan tegen Lawaaibestrijding.
duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49
Het Gewest stelt een website voor rond dit thema: www.ruisinfo.brussels

Het overvliegend luchtverkeer

Campagnes tegen nachtvluchten, het opstellen van een federatief handvest van de buurtcomités ter bestrijding van de geluidshinder door het luchtverkeer, goedkeuring van verschillende moties, juridische acties in samenwerking met andere gemeenten of met het Brussels Gewest… Al vele jaren bundelen de gemeentelijke overheden hun krachten samen met de inwoners om de geluidshinder tengevolge van het overmatig aantal vluchten boven Brussel en in het bijzonder boven Sint-Lambrechts-Woluwe te stoppen.

Het College verheugt zich over de rechterlijke beslissing van juli 2017 om het arrest Gosuin toe te passen en boetes te heffen voor het overtreden van de Brusselse geluidsnormen door het overvliegend luchtverkeer. Desalniettemin wees dit arrest erop dat het Gewest niet over voldoende gegevens beschikt om de geluidshinder, gepaard gaande met het intensieve gebruik van de “bocht naar links” vliegroute boven onze gemeente, aan te tonen. Het College vroeg de Gewestelijke instanties meteen de toestemming voor het plaatsen van een bijkomende mobiele geluidsniveaumeter en kreeg ook de goedkeuring hiervoor in oktober 2017. De nodige maatregelen zijn dus getro en om de geluidshinder in Sint-Lambrechts-Woluwe aan te tonen.

 

Wist u dat?

U kan een klacht indien over het geluid van overvliegend luchtverkeer d.m.v. een formulier dat u kan terugvinden op de pagina “geluid” van de website Leefmilieu Brussels: www.leefmilieu.brussels.