Afdeling Strategie en Mobiliteit

Afdeling Strategie en Mobiliteit
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.19
02.774.36.27 (fax)
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 Brussel

In een ruimer kader van duurzame ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in de gemeente, herverdeelt de afdeling Strategie en Mobiliteit de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers met aandacht voor de veiligheid, het gebruiksgemak en de zwakke weggebruikers. Ook het parkeerbeleid valt onder de bevoegdheden van deze afdeling.

Concreet beheert de afdeling alle aspecten die verbonden zijn aan het verkeer op de openbare weg, in nauwe samenwerking met de afdeling Realisatie en Onderhoud.

Op het eigenlijke domein van mobiliteit betracht de afdeling de samenwerking met andere beheerders van de openbare ruimte zoals het Gewest, Brussel Mobiliteit, MIVB en Brussel Leefmilieu om de tussenkomsten en verbouwingsprojecten te stroomlijnen. In het belang van de veiligheid bestudeert ze de uitwerking van de meest efficiënte beschermingsmethodes voor de zwakke weggebruikers (fietspaden, wandelwegen, bescherming van de gehandicaptenparcours).

Met de toevoeging van de cel bezetting van het openbaar domein, is de afdeling in staat om het kader van gemeentelijk mobiliteitsplan te overstijgen en een algehele en samenhangende visie te ontwikkelen op de aanleg en uitbating van het openbaar domein.

 

Pollutiepieken

Pollutiepieken in de winter zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan een accumulatie van verontreinigende stoffen (polluenten) afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen, en in mindere mate van de verwarming van woningen en kantoorgebouwen en van industriële activiteiten. Deze pollutiepieken komen vooral voor wanneer een zwakke wind en een aanhoudende thermische inversie verhinderen dat deze polluenten goed worden verspreid in de lucht. De kwaliteit van de lucht gaat er dan sterk op achteruit en wordt schadelijk.

De polluenten waarover het meestal gaat, zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Deze stoffen kunnen ademhalingsstoornissen zoals astma verergeren en vergroten het risico op hart- en vaatziekten. De pieken, die minstens 2 dagen duren, kunnen ongeveer 48 uur vooraf worden aangekondigd.

Welke dringende maatregelen neemt het Brussels Gewest?

Informatiedrempel « drempel 0 »
Er werd een nieuwe informatiedrempel, drempel « 0 » ingevoerd in november 2016. Deze informatiedrempel (of drempel 0) wordt bereikt wanneer de gemeten fijnstofconcentraties (PM10), in minstens 2 meetstations in het Brussels gewest, hoger zijn dan 50 µg/m³ . Een mededeling zal dan verspreid worden via de gemeentelijke website www.woluwe1200.be om te herinneren aan de gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid, en iedereen uit te nodigen om gedrag te stellen dat minder uitstoot van luchtvervuiling genereert.

Interventiedrempel 1
(kan 2 tot 3 maal per jaar voorkomen)

 • De snelheid op de Ring wordt beperkt tot 90 km/u en tot 50 km/u op de andere wegen.
 • De politie verhoogt het aantal snelheidscontroles.

Interventiedrempel 2
(komt 1 maal om de 2 tot 3 jaar voor)

 • De maatregelen van interventiedrempel 1 worden toegepast.
 • Vrachtwagens (> 3500kg) mogen niet rijden tussen 7 en 10 u en tussen 17 en 20 u.
 • Het systeem van “alternerend rijden” wordt toegepast om het autoverkeer te beperken.
 • De toegang tot het hele MIVB-netwerk is gratis en het aanbod wordt versterkt.
 • De temperatuur in gebouwen van de tertiaire sector (overheid en privé) wordt tot 20°C beperkt

Interventiedrempel 3
(heel zeldzaam)

 • Er geldt een rijverbod voor alle voertuigen.
 • De toegang tot het hele MIVB-netwerk is gratis en het aanbod wordt versterkt.
 • De temperatuur in gebouwen van de tertiaire sector (overheid en privé) wordt tot 20°C beperkt

In de zones die zijn blootgesteld aan hoge concentraties polluenten worden intense en/of langdurige lichamelijke inspanningen (zoals joggen) afgeraden.

Woningen bieden geen bescherming tegen hoge concentraties fijn stof dat van buiten komt.

Het is ook aanbevolen aan kwetsbare personen (kinderen, ouderen, personen met chronische ademhalingsproblemen, zwangere vrouwen,…) om blootstelling aan verontreinigende stoffen (wandelingen, buiten joggen), en elke fysieke activiteit te vermijden.

Eenvoudige maatregelen om de vervuiling te beperken

Beperk het gebruik van de auto. Kies liever voor het openbaar vervoer. Kleine afstanden kunt u natuurlijk ook te voet of met de fiets doen.

Kunt u echt niet zonder uw auto?

 • Respecteer de snelheidsbeperkingen, rij rustig en anticipeer.
 • Vermijd de motor bij stilstand te laten warmlopen, zelfs wanneer het koud is, maar rijd liever met een zeer gematigde snelheid aan het begin van de rit.
 • Leef de onderhoudsvoorschriften na en controleer regelmatig de bandendruk.
 • Combineer in de winter de verschillende verplaatsingen om starten met een koude motor zoveel mogelijk te beperken.
 • Doe aan carpooling, een gebruiksvriendelijk burgerinitiatief dat enkel nog verder uitgebouwd moet worden…

Dring uw energieverbruik terug: lergeet niet dat de verwarming in de winter een van de grootste vervuilingsbronnen is en dat ze een grote rol speelt in het energieverbruik van huishoudens:

 • laat regelmatig een onderhoud uitvoeren op uw verwarmingsinstallatie;
 • stel de temperatuur doordacht af. Met één graadje minder kunt u uw energiefactuur al met 6 tot 7 % verminderen;
 • zet de verwarming ’s nachts en tijdens afwezigheden overdag uit;
 • sluit de luiken of gordijnen ’s nachts.

Afwijking van het rijverbod

Pollutiepieken kunnen leiden tot een gedeeltelijk of volledig verbod om met de auto te rijden, en tot de verplichting om gebruik te maken van het openbaar vervoer of van zachte mobiliteitswijzen. Er kan echter een aantal uitzonderingen worden toegekend.

Het is belangrijk om de aanvraag om een afwijking te bekomen zo snel mogelijk te doen, om aldus in het bezit van het afwijkingsattest te zijn op het moment dat er zich een pollutiepiek voordoet die een beperking van het verkeer vereist.

Afwijking voor particulieren: alleen om medische redenen

Afwijking voor professionelen: de afwijking moet worden aangevraagd door de werkgever (de aanvragen door de werknemers worden niet in aanmerking genomen);

 • elke vakman die bij een spoedgeval dient tussen te komen;
 • firma’s die maaltijden ten behoeve van gepensioneerden, gehandicapten en afgezonderde personen uitdelen (verdeling van maaltijden met een sociaal oogmerk);
 • werknemers met een werkrooster dat niet strookt met het functioneren van het openbaar vervoer;
 • het personeel dat van wacht is en op potentiële crisissituaties moet ingaan.

Waar moet de afwijking aangevraagd worden?

Cel Strategie en Mobiliteit
02.774.35.13
mobiliteit@woluwe1200.be
of op https://irisbox.irisnet.be.

Afwijkingsaanvraag te downloaden – Vervuilingspieken winter 2016-2017

Individuele afwijkingsaanvraag
Afwijkingsaanvraag ondernemingen/zelfstandigen
Info: www.luchtkwaliteit.brussels

 

Kaart van de pientere leerling

Wanneer men enkele tips volgt en bij de pinken is, kan men de verkeersopstoppingen vermijden en de veiligheid in de omgeving van de scholen verhogen. Vandaar dat de fietsbrigade van de politie en de afdeling Strategie en Mobiliteit van de gemeente de ‘Kaart van de pientere leerling’ hebben ontworpen die u hier kunt downloaden.

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

De afdeling Strategie en Mobiliteit beheert de aanvragen betreffende de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Indien u wil dat er in de nabije omgeving van uw woning of uw werkplaats een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht, moet u een geschreven aanvraag naar het volgende adres versturen:

 • Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
  Afdeling Strategie en mobiliteit
  Paul Hymanslaan 2
  1200 – Brussel

 

Door lid te worden van deze documenten:

 • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart;
 • een dubbelzijdige kopie van het rijbewijs;
 • een dubbelzijdige kopie van de speciale “gehandicapte” card;
 • het algemeen attest afgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Klik hier om door te gaan naar de dienst Mindervaliden

Versterking van de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten

Met de proliferatie van de aanvragen enerszijds, en de druk van het autoparkeren anderszijds, heeft de cel Technisch Advies van de politiezone Montgomery beslist, in coordinatie met de Adviescommissie voor het Wegverkeer, de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten te versterken:

 • De verblijf- of werkplaats van de aanvrager moet niet over een gemakkelijk toegankelijke garage of privé parking beschikken.
 • De aanvrager beschikt over een voertuig of is door een samenwonende vervoerd.
 • De aanvrager is houder van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
 • De aanvrager heeft aanzienlijk moeite om zich te verplaatsen vanwege zijn handicap.
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid moet tenminste 12 punten betreffende de «beperkte autonomie» vermelden, waarvan 2 voor de criterium «zich verplaatsen».
 • De politiediensten zullen geen enquetes meer doen aangaande de aanvragen die aan bovenvermelde criteria niet voldoen.
 • Deze procedure is van toepassing in het gehele Brussels Gewest.

 

VILLO!

 

 

 

 

 

Vind een Villo !-station bij u in de buurt

 

Met de fiets

Gewestelijke infrastructuur

Er bestaat een gewestelijk parcours n° 2A en B dat een traject volgt waar er op verschillende plaatsen al gemeentelijke fietspaden en BEV’s bestonden (raadpleeg de website van Brussel Mobiliteit). Dit parcours loopt van de grens van Wezembeek-Oppem tot aan het centraal station.

In Sint-Lambrechts-Woluwe

Traject 2B
Na de Emile Vanderveldelaan en de Paul Hymanslaan komt men in rustigere straten door achtereenvolgens te kiezen voor de Goudeneilandenlaan, de Karel Moonens-, Dries- en Noodlottige Rotsstraat, de Kroning-, Erfprins-, Sint-Lambrechts-Woluwe- en Dietrichlaan, en ten slotte de Stafhouder Braffortstraat.

 

Traject 2A
Hippocrateslaan, Hof-Ten-Berg, Théodore De Cuyperstraat, Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan. Het parcours verlaat hierna het grondgebied van de gemeente en vervolgt zijn weg tot aan het centraal station.

De Groene Wandeling
Er bestaat langs het gewezen traject van de spoorweg Brussel-Tervuren een weg die is ingericht voor fietsers en voetgangers. Deze weg loopt langs een heleboel groene zones van het Gewest, onder andere een interessant stuk op het grondgebied van de gemeente, alvorens naar onze buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe te voeren. Er werden aftakkingen naar de Moderne Woning en het Malou-speelplein ingericht.

 • De aangelegde fietspaden. Langs het Woluwedal (vanaf het kruispunt met de Vootstraat), daarna afslaan in de Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan.
 • Vanaf de rotonde van de Marcel Thirylaan loopt er een ander stuk naar de Théodore de Cuyperstraat, Hof-Ten-Berg en tot in de Hippocrateslaan.

Gemeentelijke infrastructuur

Er werden op gemeentelijk niveau een aantal fietspaden ingericht:

 • Kerselarenlaan;
 • van het Levieplein tot aan het Marie-Joséplein;
 • Konkelstraat;
 • fietspad gecombineerd met een voetgangerszone tussen het Heilige-Familieplein en de Steenboklaan.

Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV)

Er werden BEV’s ingericht in alle straten waar dit mogelijk was. In straten die niet breed genoeg zijn ( bijvoorbeeld de Sint-Lambertusstraat, de Karrestraat en de Hertogstraat) of waar het door de aanwezigheid van het openbaar vervoer gevaarlijk rijden is voor de fietsers, is dit niet gebeurd. De aanwezigheid van tramrails kan de inrichting van een BEV ook bemoeilijken.

Download hier de kaart van de BEV’s.

Fietsparkeerplaatsen

Er bestaan in de gemeente 250 fietsparkeerplaatsen, vooral langs de grote verkeersassen en in de omgeving van het openbaar vervoer of van het gemeentehuis.

Beveiligde fietsboxen

 

 

 

Week van de Mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe doet ieder jaar mee aan de Week van de Mobiliteit, met inbegrip van de autoloze zondag.

Klik hier om door te gaan naar de website van Brussel Mobiliteit