Gelijkheid van kansen

Dienst GSST
Cel Gelijke kansen
Tomberg, 123 (1ste verdieping)
02.761.28.84
fase.gsst1@woluwe1200.be
      Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u30

De dienst Bevolking ontvangt u in gebarentaal. Maak dan een afspraak met Magali MAYAUDON op het adres fase.gsst1@woluwe1200.be. Dank u voor het rekening houden met zijn studies in het Frans van gebarentaal.

 

Tegenwoordig horen we meer en meer over gelijkheid van kansen praten. Maar wat is gelijkheid van kansen? In welk levensdomein kunnen we erover spreken? Vanwaar komt dit begrip?

Gelijkheid van kansen betekent dat individuen over dezelfde kansen, over dezelfde mogelijkheden beschikken om zich maatschappelijk te ontwikkelen, ongeacht sociale of etnische afkomst, geslacht, financiële mogelijkheden van de ouders, geboorteplaats, religieuze overtuiging, of eventuele handicap.

Gelijkheid van kansen is dus een breed begrip dat heel wat verschillende thema’s omvat. De meest gebruikelijke, die door het Brussels Gewest werden vastgelegd, zijn:

  • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
  • de strijd tegen partnergeweld en geweld binnen het gezin;
  • racisme en discriminatie van minderheden;
  • ongelijkheid te wijten aan een handicap;
  • discriminatie van LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen);
  • de toegang tot de gezondheidszorg

De cel Gelijkheid van Kansen stelt voortaan haar eigen brochure, die eind 2014 uitkwam, ter beschikking van het publiek. Deze brochure heeft tot doel om het begrip ‘gelijkheid van kansen’ zo goed mogelijk uit te leggen en aldus een antwoord te bieden op de meest courante vragen. Benevens de theoretische uitleg bevat de brochure ook een kennistest en een lijst met nuttige contacten. De brochure ligt ter beschikking in de hal van het gemeentehuis en in de kantoren van de cel Sociale Actie, Tomberg 123 (1ste verdieping).

 

Download hier de informatiebrochure Geleikheid van kansen.

 

De verschillende acties van de Cel Gelijkheid van kansen

Charter tegen seksisme

Wereldaidsdag

Ieder jaar opnieuw worden er rond de periode van Wereldaidsdag sensibiliseringsacties voor het grote publiek georganiseerd. Tijdens bepaalde edities hebben de jongeren van het 4de leerjaar in het secundair onderwijs deelgenomen aan animaties rond dit thema. Deze sessies werden in samenwerking met de jeugddienst en gespecialiseerde gastsprekers in de scholen georganiseerd in de vorm van animaties per klas.
De jongeren konden daarna een geïmproviseerde voorstelling over dit thema bijwonen. Wij werken samen met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS) en de Jeugddienst, en verdelen op strategische plaatsen sensibiliseringsmateriaal.
In 2016 waren wij aanwezig in de metrostations Tomberg (voormiddag) en Roodebeek (namiddag).

 

Vrouwendag

Ieder jaar zijn er verscheidene activiteiten in het kader van de Vrouwendag om het publiek te sensibiliseren rond dit thema. Het gaat om een film- en theatervoorstelling, een lezing rond het thema vanuit medisch standpunt gevolgd door een debat over de gelijkheid van man en vrouw enz… Deze Vrouwendag is ook de gelegenheid om actie te voeren tegen partner- en intrafamiliaal geweld, en om denkgroepen samen te stellen rond de veiligheid van vrouwen ouder dan 55 jaar.

In 2017 hebben wij u een conferentie-debat aangeboden rond vrouwen en hun plaats in de geschiedenis en de cultuur, met als belangrijkste genodigde: Faouzia Charfi, natuurkundige, auteur, hoogleraar aan de Universiteit van Tunis en tevens politica. De conferentie werd gepresenteerd door Béatrice Delvaux, hoofdredactrice van de krant Le Soir. Het evenement werd opgeluisterd met de voorlezing door Actrice Geneviève Damas van fragmenten uit het boek « Rêves de femmes, une enfance au harem » (Fatima Mernissi) en de liederen van sopraan Soumaya Hallak.

 

Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Elk jaar sensibiliseren wij het publiek om het witte lint te dragen door op 25 november pins voor de preventiecampagne van het Brussels Gewest te verdelen. Wij hebben onze eigen kaarten gecreëerd : « face à la violence ne restez pas de marbre ! » en « Je suis bleu de toi ».

 

De Veertiendaagse van de Gelijkheid van Kansen

In 2014 werden er sensibiliseringsacties gevoerd over het thema van de gehandicapte persoon in samenwerking met verenigingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente maar ook met enkele instellingen van buiten onze gemeente. Twee weken lang werd er een ruim en gevarieerd programma aan het publiek aangeboden, met dank aan de subsidies toegekend door het Brussels Gewest.

 

Ben je een jongen of een meisje? T’es fleur ou t’es chou ?

In het voorjaar van 2016 organiseerde onze gemeente haar nieuwe sensibiliseringscampagne « Ben je een jongen of een meisje?-T’es fleur ou t’es chou? » om de gelijkheid tussen jongens en meisjes te bevorderen. In het kader van deze actie, werden er animatiesessies voorgesteld in de tweede kleuterklas, gebaseerd op het boek « T’es fleur ou t’es chou ? » van Gwendoline Raisson, en dit in 9 scholen op het gemeentelijk grondgebied. In samenwerking met een ervaren animatrice werd deze activiteit aangeboden aan de leerlingen, maar wel aangepast aan hun jonge leeftijd. Wat betreft de methodologie, was het doel i.v.m. het begrip gender om iedereen zo veel mogelijk te doen nadenken over het anders-zijn: Wie doet wat en hoe? Worden de rollen geconstrueerd en verdeeld? Er volgt dan een inspanning tot reflectie door middel van de dagelijkse activiteiten van de kinderen (de spelletjes), om vragen te stellen over de denkbeelden en voorstellingen van het kind.

Daarnaast sensibiliseren wij de jonge ouders (inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe), in het bijzonder de kersverse papa’s. Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op de gelijke rollen tussen de moeder en de vader binnen het gezin.

 

Informatie voor het publiek

Naar aanleiding van de verschillende evenementen in de gemeente, bemannen wij een infostand, waar wij u tal van informatiedragers aanbieden, zoals:

  • de Dag van de Vrouw;
  • het Dynamifeest (eind augustus);
  • de Kinderen en Ouders toegelaten-Dag (in de loop van de maand april)…

De Cel Gelijkheid van Kansen maakt van deze evenementen ook gebruik om er haar 0-5-30- actie voor te stellen en het publiek op die manier te sensibiliseren voor het thema «0 sigaretten, 5 porties fruit of groenten, 30 minuten sport per dag», een project dat sinds 2014 loopt. Een uitgebreid gamma brochures wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

 

Focus op het ondernemerschap van vrouwen: « Une pour toutes & toutes pour une » – terugblik op 8 maart

De avondactiviteit « Une pour toutes & toutes pour une » die op initiatief van de dienst Gelijkheid van kansen op 8 maart georganiseerd werd in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, kende een enorm succes en toont het engagement aan van onze gemeente ten opzichte van het ondernemerschap van vrouwen. Een conferentie en netwerkmomenten waarbij waardevolle ervaringen uitgewisseld werden naast sprekers die allen even gepassioneerd als boeiend waren, maakten van deze avond een gebeurtenis vol emotie.

In België bedraagt de activiteitsgraad van vrouwelijke ondernemers 29,4%: ons land bekleedt daarmee de 7de positie, ver achter onze Franse buren die een percentage van 42,1% halen. Hoewel de activiteitsgraad van vrouwelijke ondernemers met 1,7% gestegen is, blijft de toename helaas nog te instabiel.

De rol van een economisch netwerk van vrouwen is in meer dan één opzicht van cruciaal belang: ten eerste in het kader van het verzamelen van informatie bij de leden, maar ook als verbindingsorganisatie bij de vorming van vrouwelijke zelfstandigen en vrouwen die van plan zijn om zelfstandige te worden. Een dergelijk netwerk vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling maar ook de goede samenwerking tussen vrouwen. Het zal bovendien ook een goed kanaal zijn om de vele talenten van vrouwen bekend te maken en uit te dragen. Ons netwerk zal als doel hebben om een primordiale rol te spelen bij de verspreiding van vrouwelijke modellen en bij de organisatie van mentorprogramma’s.

Met onze projecten en onze slogan « Une pour toutes & toutes pour une » wensen wij meer vrouwen binnen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te inspireren om aan het avontuur van het ondernemerschap te beginnen. Tegenwoordig durft slechts één vrouw op de tien in België deze uitdaging aangaan.

In samenwerking met Wowo Community en met de steun van het Brussels Gewest.

 

Voorbereiding op het pensioen

Op 29 november 2016 organiseerden wij voor de burgers die weldra met pensioen gaan een conferentie gericht op alle personen die deze nieuwe levensfase zo goed mogelijk willen voorbereiden. Deze conferentie werd geleid door de heer Pierre Degand, stichter van Sequoia Ways (Platform voor jonge gepensioneerden).

Er werd ingegaan op verscheidene kwesties:

Hoe gaat men om met dit nieuwe bestaan, hoe beschrijft men zijn emoties aan de familie of hoe behoudt men zijn sociaal leven? Hoe vult men zijn dagen in met een nieuwe activiteit, een hobby? Hoe vindt men een project voor dit tweede leven dat eraan komt.

 

Ik hou van hem/haar: een beetje, veel…

De voorstelling « Ik hou van hem/haar: een beetje, veel … Geweld en amoureuze relaties in het Facebooktijdperk », aangeboden door het Brocoli Théâtre, is relevant met het oog op de sensibilisering van het soort publiek dat de laatste graad van het secundair onderwijs bevolkt.

Op 10 maart 2017 werden de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit verschillende middelbare scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe uitgenodigd in het Sint-Michielstheater, om deze voorstelling, die door een voor jongeren bedacht werd bij te wonen.

Het theaterstuk focust op verschillende vormen van ≪liefdes≫geweld (verbaal, psychologisch, seksueel, fysiek…) en stelt op concrete en toegankelijke wijze de banalisering van dit soort geweld – dat deel uitmaakt van het dagelijks leven en nog verder uitbreiding neemt door de nieuwe technologieën – én de kwalijke aanvaarding ervan in het onderbewustzijn van de jeugd in vraag.

Daarop volgde een debat tussen het aanwezige publiek, de acteurs en enkele experts inzake partnergeweld, zoals de vzw La voix des femmes en de dienst Gezinsplanning van Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Opleiding gebarentaal

In samenwerking met de vzw CREE volgen leden van het gemeentepersoneel cursussen gebarentaal.
Om doven en slechthorenden een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden, vervolgt deze groep haar leerproces, met deze opleiding die elk jaar intensiever wordt. De basisbeginselen van de taal, de uitdrukkingen en het rollenspel worden geoefend.

Dankzij deze lessen aangeboden door de vzw CREE , hebben de gemeentelijke administratieve en sociale teams die in rechtstreeks contact staan met de bevolking nu minstens één personeelslid dat in staat is om de betrokken burgers te verwelkomen.. De onthaaldienst van het OCMW, beschikt eveneens over deze nieuwe troef.