Verkiezingen

Het gemeentehuis, aan de tuinzijde

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.85/89
02.774.35.40
pop.bevolk@woluwe1200.be
elections-verkiezingen@woluwe1200.be
    

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Hoe te stemmen met de elektronische stemmateriaal ?

De kiezer ontvangt van de voorzitter van het stembureau of van een door hem aangewezen bijzitter een chipkaart die de voorzitter of de bijzitter vooraf geïnitieerd heeft en die toelaat eenmaal te stemmen in zijn stembureau.

Om zijn stem uit te brengen, steekt de kiezer eerst de chipkaart in de stemcomputer.

Overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996, kiest de kiezer vervolgens de begeleidende taal; hij moet deze keuze bevestigen. Deze keuze is, na bevestiging ervan, definitief voor alle stemverrichtingen.

Het volgnummer en de naam of het letterwoord of logo van alle kandidatenlijsten verschijnen op het scherm.

De kiezer wijst op het aanraakscherm de lijst van zijn keuze aan of het vak “blanco stem”. Hij bevestigt zijn keuze.

Nadat de kiezer een lijst heeft aangeduid, verschijnen voor die lijst op het beeldscherm het volgnummer, de lijstnaam of het letterwoord of logo alsook de namen en voornamen van de kandidaten.

De kiezer brengt zijn stem uit door het aanraakscherm aan te raken:

1. op het stemvak bovenaan de lijst;
2. op het stemvak met de naam van een kandidaat;
3. met een combinatie van:

 • meerdere kandidaten van dezelfde lijst;
 • het stemvak bovenaan de lijst en een kandidaat binnen dezelfde lijst;
 • het stemvak bovenaan de lijst en meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst.

Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, wordt hij verzocht die te bevestigen. Zolang de stem niet is bevestigd, kan de kiezer terugkeren naar het scherm waar de keuze wordt gemaakt tussen de lijsten of de blanco stem.

Wanneer de kiezer zijn stem heeft bevestigd, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af waarop de uitgebrachte stem in tekstuele vorm en in een tweedimensionale barcode is afgedrukt. De kiezer neemt het stembiljet en de chipkaart. De kiezer kan zijn stem op het stembiljet visueel controleren en vouwt daarna het biljet in twee delen met de bedrukte zijde naar binnen om het stemgeheim te bewaren. Noch op de stemcomputer, noch op de chipkaart, worden gegevens over de stem bewaard. De kiezer heeft bovendien de mogelijkheid de inhoud van de barcode op het stembiljet te visualiseren door zich te begeven naar het stemhokje met daarin de voormelde scanner voor de visualisatie.

De kiezer verlaat vervolgens het stemhokje en begeeft zich naar de stembus met zijn chipkaart en zijn in twee geplooid stembiljet in de hand.

De kiezers plaatst zich voor de stembus, overhandigt de chipkaart aan de voorzitter van het stembureau of aan de door hem hiervoor aangewezen bijzitter, scant de barcode van het stembiljet en steekt het, na bevestiging dat het goed gescand is, in de stembus.

Indien een andere persoon zijn stembiljet aan het scannen is aan de elektronische stembus, moet de kiezer wachten in de daartoe bestemde wachtzone die zich minstens op één meter van de stembus bevindt en in elk stembureau dient te worden ingericht.

De kiezer krijgt vervolgens zijn identiteitskaart terug, alsook zijn afgestempelde oproepingsbrief en verlaat onmiddellijk het stembureau.

Hierbij vindt U een presentatievideo: https://vimeo.com

 

Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.Aanpassingen aan de kieswetgeving tussen 2002 en 2009 hebben de volmachtgeving sterk versoepeld.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

 • de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
 • de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
  – in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  – die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
 • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
 • de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
 • de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
 • de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
 • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Het volmachtformulier kan worden afgehaald van deze website met bijlage. De volmacht wordt gesteld op een formulier ACD/11 of ACF/9bis dat ook gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat eveneens aanvullende toelichtingen kan geven.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmacht voor Belgische kiezers

Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (pdf)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (doc)
Formulier in te vullen door de school in geval van volmacht om studie reden (pdf)

Volmacht voor Europese kiezers

Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (pdf)
Kiezers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (doc)
Formulier in te vullen door de school in geval van volmacht om studie reden (pdf)