Kappen van bomen aan de rand van de E40

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Kappen van bomen aan de rand van de E40

Het College vraag toelichting aan het gewest…

 

Het College heeft op initiatief van burgemeester Olivier Maingain, Gregory Matgen, Schepen van Leefmilieu, en Delphine De Valkeneer, Schepen van Stedenbouw en Milieuvergunningen, een brief gestuurd naar mevrouw Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid van Brussel, en naar de Directie van Brussel Mobiliteit betreffende een door het Gewest afgeleverde vergunning voor het kappen van 243 bomen op de oevers en de berm van de autosnelweg E40. Sommige van deze bomen bevinden zich namelijk op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Het verzoek om te kappen zou worden gerechtvaardigd door het feit dat de bomen een gevaar voor de veiligheid van de openbare ruimte vormen
  • Het College wenst de volledige fytosanitaire studie te raadplegen die door een extern bureau is uitgevoerd en waarvan alleen de conclusie (de noodzaak om de bomen te kappen) aan het College is meegedeeld.
  • Deze bomen vormen een vegetatieve buffer tussen de E40 en de tuinen van de woningen in de woonwijken van Sint-Lambrechts-Woluwe die langs de autosnelweg liggen. Het College betwijfelt of de omwonenden van de site zijn geraadpleegd en op de hoogte gebracht van de voortzetting van de werkzaamheden.
  • Het College is bezorgd dat er op korte termijn geen herbeplanting lijkt te worden voorzien en wil graag weten wat het Gewest van plan is te doen om de biodiversiteit en de landschapsarchitectuur van deze gebieden te bevorderen.

In het kader van het project Parkway E40 is de een herontwerp van het landschap gepland, maar het College heeft hierover geen informatie ontvangen. Het wil weten wat de bedoelingen van het gewest zijn wat betreft de ontwikkeling van het zuidelijke deel van de E40. Op dit moment is de toegestane snelheid daar nog 120 km/u, terwijl die 50 km/u is in de richting van de stad. Een snelle tenuitvoerlegging van deze maatregel zou het mogelijk maken de geluidsoverlast en de milieuvervuiling te verminderen en zo bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de omwonenden.

 

Volledige tekst van de brief die het College op 11 juni heeft gestuurd

Mevrouw Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

Dhr. Directeur-generaal van Mobiliteit Brussel,

Betreft: Stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van 243 bomen op de oevers en de berm van de E40.

Wij hebben kennis genomen van de stedenbouwkundige vergunning die op 30 april 2020 door de verantwoordelijke ambtenaar aan uw administratie is afgegeven om 243 bomen te kappen op de oevers en de berm van de E40. Een deel van deze bomen bevindt zich op het grondgebied van onze gemeente.

Volgens uw administratie is deze kap gerechtvaardigd op grond van het feit dat deze bomen kritieke stabiliteitsproblemen hebben voor de veiligheid van de openbare ruimte (stamrot, uitdroging van de kroon, houtrotschimmels), wat zou zijn vastgesteld in een fytosanitair onderzoek dat is uitgevoerd door een extern bureau. Hoewel het bij de vergunningsaanvraag gevoegde dossier een tabel bevat met de conclusies van deze studie, zijn wij hiervan niet op de hoogte gesteld. Wij verzoeken hierbij om deze fytosanitaire studie te kunnen raadplegen. Is er in dit verband overleg geweest met Leefmilieu Brussel?

Daarnaast vormen enkele van de door deze kap getroffen bomen een vegetatieve buffer tussen de E40 en de tuinen van de woningen in de woonwijken langs de E40. Het kappen ervan zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben vanuit een geluids- en visueel oogpunt. Kunt u ons vertellen of de bewoners van deze wijken van tevoren zijn geraadpleegd? Kunt u ons ook vertellen of er specifieke informatie voor de bewoners is gepland voordat de stedenbouwkundige vergunning wordt uitgevoerd? Tot slot, als uw administratie van plan is een beheersplan op te stellen voor de soorten die aanwezig zijn in zones waar de kap zal gebeuren, stellen wij vast dat er op korte termijn geen herbeplanting is voorzien. Kunt u ons specifiek vertellen welke maatregelen zijn gepland om de biodiversiteit en het landschap van deze gebieden te bevorderen?

In het kader van het project Parkway E40 is een herontwerp van het landschap gepland. We hebben hier echter niets meer over gehoord. De enige maatregelen die zijn genomen en aangekondigd betreffen het noordelijke deel van de Parkway in Schaarbeek en Evere. Onze gemeente beschouwt het echter als een prioriteit om maatregelen te nemen om de levenskwaliteit van de inwoners van de wijken van Sint-Lambrechts-Woluwe langs de E40 te verbeteren. Naast het landschappelijke aspect is het de bedoeling om de snelheid op het zuidelijke deel van de E40-autosnelweg, dat nu buiten gebruik is gesteld maar nog steeds een bron van aanzienlijke vervuiling is, te verminderen en om op een veilige manier plaats te bieden aan zachtere vervoerswijzen. We willen daarom graag weten wat de regering van plan is met betrekking tot de uitvoering van de Parkway in het zuidelijk deel.