Bemiddeling

Gemeentelijke bemiddelaar
02.761.27.76
mediateur.ombudsman@woluwe1200.be

 

De doelstelling van de gemeentelijke bemiddeling is de naleving van de rechten van de burgers te garanderen in hun verhouding tot de gemeentelijke overheid. De bemiddelaar kan worden aangesproken voor elk verzoek tot informatie of klacht met betrekking tot de gemeentediensten. Hij stelt een bemiddeling voor tussen burger en de betrokken dienst om tot een vergelijk te komen. Indien dit niet het geval is, dan informeert hij het College van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over het geschil en de aanvrager inlicht over z’n beslissing. Hij maakt een jaarverslag op over de klachten. Hij kan eveneens meningen en aanbevelingen verstrekken om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren.

 

Onthaal en bemiddeling
0471.889.354
mediations@woluwe1200.be
        
Van maandag tot vrijdag
Open telefoonlijn van 8u30 tot 16u30

 

Onthaal en bemiddeling te Sint-Lambrechts-Woluwe omvat 6 bemiddelingsdiensten  en dit geheel gratis: nabijheidsbemiddeling, plaatselijke bemiddeling, bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, de gemeentelijke bemiddelaar en schuldbemiddeling zowel voorgesteld door het OCMW als door Wolu-Service.

De bemiddelaar is een deskundige die gedachten leidt zonder te oordelen. Hij helpt personen die moeilijkheden ondervinden in de omgang of die verweven zijn in een conflict, een luisterplatform te vinden. De bemiddelaar is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim in het kader van de uitoefening van z’n werk. Hij leidt en begeleidt de partijen bij de bespiegelingen en de uitwerking van oplossingen. Hij garandeert de vertrouwelijkheid van de gesprekken, uitgezonderd in het kader van de gemeentelijke bemiddeling.

 

Nabijheidsbemiddeling

Regelmatige twisten, agressie, gevoel van onrechtvaardigheid, breuk, onbegrip, z e kunnen allen bron zijn van conflicten en spanningen. De nabijheidsbemiddeling kan verlichting brengen. Het betreft een open en vrijwillig verloop dat personen in staat stelt om banden te herstellen en communicatielijnen te heropenen. De onpartijdige bemiddelaar, handelend met respect voor ieders opvattingen, met actieve luisterbereidheid en bovendien gehouden aan het beroepsgeheim, tracht hierin de partijen te helpen om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.

Voor meer informatie over nabijheidsbemiddeling, klik hier.

 

Plaatselijke bemiddeling

De plaatselijke gerechtelijke bemiddeling van de politiezone  Montgomery, gehuisvest in het politiecommissariaat, komt tussenbeide, ofwel op vraag van het parket, ofwel van de politie, ofwel vanwege de burger zelf in het kader van:

  • verschillende soorten inbreuken of kleine misdrijven die aan de politie worden gemeld (pesterijen, beledigingen, bedreigingen, slagen en verwondingen, misbruik van vertrouwen, beschadigingen, diefstal);
  • verschillende klachten, waarvoor er niet steeds een klassieke gerechtelijke oplossing is en die zich situeren in persoonlijke sfeer (nabuurschap, huurders, gezinnen en echtelijk geweld).

Raadpleging enkel op afspraak: 02.788.92.33

 

Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De sanctionerende ambtenaar kan GAS-bemiddeling voorstellen voor meerderjarige overtreders in geval van inbreuken op het algemeen politiereglement of andere gemeentelijke reglementen. De bemiddeling is verplicht in geval een minderjarige een inbreuk begaat op het algemeen politiereglement. Het doel van de sancties is om snel en efficiënt te kunnen optreden tegen openbare overlast door de dader de begane schade te laten vergoeden of herstellen.

Wanneer bemiddeling wordt voorgesteld, stelt de GAS-bemiddelaar de overtreder hiervan schriftrelijk in kennis. De GAS-bemiddeling laat partijen toe – zowel benadeelde als overtreder – om de inbreuk te bespreken en gezamenlijk een oplossing te vinden (schadeloosstelling of vergoeding). Kalmering en herstellen van het evenwicht alsook afwezigheid van recidive zijn sleutelbegrippen.

Inlichtingen op 02.761.28.59

 

Schuldbemiddeling bij het OCMW

De dienst schuldbemiddeling biedt de aanvrager hulp in geval van schuldperikelen. Hij informeert en ondersteunt bij de te nemen stappen. De sociale en financiële situatie wordt overlopen. Er worden een prioriteitenlijst opgesteld en een samenhangende begroting opgesteld om schuldeisers terug te betalen, indien mogelijk. De dienst komt daarentegen niet tussenbeide om de gehele of gedeeltelijke schuld ten laste te nemen, een bedrijf, een bank of een organisme te zoeken dat de schulden hergroepeert, geldt uitleent of een terugbetalingsplan voorstelt dat de aanvrager niet kan nakomen.

Vaste dienst
Elke dinsdag van 9u tot 12u in de lokalen van het OCMW, Karrestraat, 27
02.777.75.36