Open Monumentendagen Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolenvoedselinzameling voor honden en katten Woluwe 1200Woluwe 1200: elektrische fietsen gratis te testenTraject naar work at Woluwe 1200

Nabijheidsbemiddeling

Nabijheidsbemiddeling
Tomberg, 188 (1ste verdieping)
02.774.35.26
0471.889.354
mediations@woluwe1200.be

 

De nabijheidsbemiddeling is een alternatieve wijze van geschillenbeheer tussen twee of meer personen (buren, vrienden, paren, familie) waarbij een bemiddelaar de partijen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun problemen. De bemiddelaar, een onpartijdig persoon die gehouden is aan het beroepsgeheim, verleent assistentie aan partijen om hun relatie te verbeteren of een geschil te beslechten. De bemiddelaar komt niet tussenbeide als (scheids)rechter. Hij beschikt over geen enkel dwangmiddel.

De bemiddeling beoogt in het bijzonder de herstelling van de sociale banden en de dialoog. Daarenboven is er plaats om gehoord en gewaardeerd te worden, de dialoog opnieuw aan te gaan en lange en kostelijke procedures te vermijden.

Tenslotte is het een proces dat van alle betrokken partijen een inspanning vraagt, de wens om samen een aanvaardbare oplossing te bereiken, het koesteren van de vertrouwelijkheid en anonimiteit en het aanvaarden om de benodigde tijd te nemen om zich te buigen over de situatie.

 

 

 

Proces van bemiddeling

Inleiding van de aanvragen
De bemiddelingsaanvragen komen algemeen gesproken van de burgers. Nochtans kan een bemiddelingsaanvraag ook worden ingediend door andere diensten of verenigingen in de gemeente, zoals sociale huisvestingsbedrijven, Centra voor Globale Sociale Hulp (CGSH), het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de dienst Gezin Sociale Actie (GSA),  de plaatselijke bemiddelingsdienst van de politie of nog via het kabinet van de burgemeester. Vooreerst wordt contact gezocht via telefoon, per post of direct ter plaatse met de verschillende betrokken partijen. Een individueel onderhoud wordt, indien noodzakelijk, vooraf uitgevoerd met elk van de partijen om meer duiding te verkrijgen. Wanneer alle partijen akkoord gaan om een bemiddeling aan te vatten, wordt hen dit medegedeeld per brief, met voorstel tot een eerste ontmoetingsdatum.

Tijdens de bemiddeling
De bemiddelaar ontvangt de partijen. Hij verduidelijkt z’n rol, het verloop van de bemiddelingspoging evenals de frequentie van de zittingen. Indien de partijen het wensen, kan een overeenkomst worden opgemaakt tussen partijen en de bemiddelaar. Het betreft een document dat, afgezien van de uitleg over het verloop van een bemiddeling, de naam en het adres van de partijen vermeldt, het onderwerp van het geschil en twee clausules: de eerbied voor de communicatieomgangsvormen en de vertrouwelijkheid. Eerst nodigt de bemiddelaar de partijen uit tot voorstelling van de feiten en om weer te geven hoe eenieder de situatie beleeft. Door middel van herformuleringen bevestigt de bemiddelaar de toestand, met nadruk op de belangrijke feiten en de punten van onmin en overeenkomst.

Vervolgens, met hulp van de bemiddelaar, wordt een bijzonder moment uitgekozen voor de bestudering van de meningen, alternatieven of pistes ter oplossing van elk van de partijen, opdat ze tesamen een oplossing kunnen vinden die voor eenieder aanvaardbaar is. De bemiddelaar geeft geen advies of mening maar begeleidt de partijen tot er een of andere oplossing uit de bus komt.

Tenslotte, indien de partijen het wensen, kan een afspraak worden opgemaakt tussen de bemiddelaar en de partijen. Dit document bevat de naam van elk van de partijen evenals die van de bemiddelaar, het voorwerp van de bemiddeling en de voorwaarden van het akkoord. Een bemiddelingsclausule kan er eveneens aan worden toegevoegd. De ondertekening van de afspraak door de partijen onderstreept hun wil om de erin vervatte beslissingen te eerbiedigen.