Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Milieuvergunning

 

Dienst Milieuvergunning
Wolu Techni-cité
80, Stokkelsesteenweg
02.761.28.13/15/49
pe.mv@woluwe1200.be

Onze kantoren zijn geopend voor het publiek op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

U hebt de mogelijkheid om:
 • een lopende milieuvergunning te raadplegen;
 • een gearchiveerde milieuvergunning te raadplegen (op aanvraag en mits een vergoeding);
 • kopieën te maken van deze vergunningen (mits een vergoeding):
 • inlichtingen te krijgen over de procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning:
 • de dossiers te raadplegen waarvoor een openbaar onderzoek loopt;
 • aanvragen voor een milieuvergunning in te dienen: enz.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek zijn onze kantoren ook open op donderdag van 17.30 tot 20.00 uur, alleen voor de raadpleging van de dossiers van openbaar onderzoek.

Opgelet: de dienst werkt op dinsdag (de hele dag) en op donderdagmiddag met gesloten deuren.

 

Milieuvergunningen

De milieuvergunning is een vergunning die de exploitatievoorwaarden vaststelt van activiteiten en installaties die milieuhinder kunnen veroorzaken (lawaai, vervuiling, vervoer, enz.) met als doel de bescherming van het milieu en van de bevolking tegen de mogelijke gevaren en overlast.

De installaties of activiteiten die hinder kunnen veroorzaken voor het milieu of voor de bevolking, zijn opgenomen in een lijst van meer dan 300 ingedeelde inrichtingen, onderverdeeld in zes klassen in afnemende volgorde volgens de ernst van de gevolgen (1A > 1B > 2 > 1D > 1C > 3), waarvan de volgende voorbeelden zijn:

 • Klasse 1A: parking met meer dan 400 plaatsen, raffinaderij, chemische fabriek, windmolenpark,…
 • Klasse 1B: tankstation, carrosserie, droogkuis, parking met meer dan 50 plaatsen,…
 • Klasse 2: drukkerij, bakkerij, slagerij, werkplaatsen, parking met 10 tot 50 plaatsen,…
 • Klasse 1D: GSM-antenne, supermarkt,…
 • Klasse 1C: Bouwplaats voor verwijdering van asbest
 • Klasse 3: hoogspanningscabine, bouwplaatsen buiten de weg, stookolietank, verwarmingsketel (<100 kW), airconditioningsysteem, verspreiding van versterkt geluid na middernacht, stormbekken, enz.

 

Procedure voor het indienen van aanvraag voor een milieuvergunning

De klasse van de milieuvergunning hangt af van de klasse van de ingedeelde inrichtingen (3, 1C, 1D, 2, 1B of 1A). Als het project of de activiteit meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, moet er in principe slechts één aanvraag worden ingediend waarin alle inrichtingen worden gegroepeerd. Indien de inrichtingen tot verschillende klassen behoren, moet de klasse van de aangevraagde milieuvergunning overeenkomen met de inrichting van de hoogste klasse.

Opmerking: Indien u enkel inrichtingen van klasse 3 exploiteert, moet u strikt genomen geen milieuvergunning verkrijgen. Deze inrichtingen moeten echter wel aangegeven worden aan de gemeente (aangifteformulier van klasse 3) aangezien ze onderworpen zijn aan specifieke exploitatievoorwaarden die moeten nageleefd worden.

Indien de klasse van de in te dienen milieuvergunning bekend is, dient de aanvrager een formulier in te vullen, te ondertekenen en de nodige bijlage bij te voegen op de volgende wijze:

Klasse 1A
Formulier MV 1A
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
5 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar

Klasse 1B
Formulier MV 1B
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
5 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar

Klasse 2
Formulier MV 2
Bevoegde overheid: Gemeente
2 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar*

Klasse 1D
Formulier MV 1D
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
2 papieren exemplaren

Klasse 1C
Formulaire MV 1C
3 papieren exemplaren

Klasse 3
Formulier MV 3
Formulier MV 3 bouwplaats
Bevoegde overheid: Gemeente
1 papieren exemplaar of 1 elektronisch exemplaar*

* bepaalde documenten kunnen echter ook in papieren formaat worden aangevraagd (vb.: plannen)

De elektronische exemplaren van de aanvragen bestemd voor de gemeente kunnen doorgestuurd worden naar het e-mailadres pe.mv@woluwe1200.be.

 

Administratieve kosten

De gemeentelijke belastingen voor het indienen van milieuvergunningsaanvragen zijn als volgt:

 • Voor de jaar 2023
  Klasse 1A: 2.040 €
  Klasse 1B: 245 €
  Klasse 2: 134 €
  Klasse 3: 67 €
 • Voor de jaar 2024
  Klasse 1A: 2.080 €
  Klasse 1B: 250 €
  Klasse 2: 136 €
  Klasse 3: 68 €

Deze bedragen zijn betaalbaar op de bankrekening van:
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Gemeentekas
Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bankrekeningnummer IBAN: BE18 0910 1654 2165 – BIC: GKCCBEBB
Mededeling: adres van het bedrijf

 

Wijziging van de milieuvergunning

Wanneer een houder van een milieuvergunning zijn exploitatie wil wijzigen, moet hij de afleverende instantie op de hoogte brengen. Hiertoe dient de houder het aanvraagformulier verlenging van een milieuvergunning in te vullen.

Wanneer de gemeente of Leefmilieu Brussel dit document per aangetekende brief ontvangt, heeft ze een maand de tijd om te beslissen of de vergunning kan worden gewijzigd (lichte wijziging, schrapping van een indelingsrubriek, vermindering van de veroorzaakte hinder,…) of dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd (toevoeging van een rubriek van hogere klasse, aanzienlijke toename van de veroorzaakte hinder,…).

 

Verlenging van de milieuvergunning

Voor de inrichtingen van klasse 1 en 2 wordt de geldigheidsduur van de vergunning in het algemeen vastgesteld op 15 jaar vanaf het begin van de exploitatie.

Deze periode van 15 jaar kan voor dezelfde duur worden verlengd. Indien u de geldigheidsduur van uw vergunning wenst te verlengen, dient u de aanvraag tot verlenging ten minste één jaar voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunning in te dienen. Hiertoe dient de houder het formulier voor de aanvraag van de verlenging van de milieuvergunning in te vullen.

En wat de verklaringen van klasse 3 betreft, deze zijn geldig voor onbepaalde duur na ontvangst van de ontvangstbevestiging van het volledige dossier door de gemeente en moeten dus niet verlengd worden.

 

Stopzetting van activiteit en/of wijziging van exploitatie

Wanneer een persoon of onderneming die houder is van een milieuvergunning zijn/haar activiteiten stopzet of aan een andere persoon of onderneming overdraagt, moet de houder de afleverende instantie daarvan in kennis stellen. Hiertoe dient de houder een formulier van kennisgeving van stopzetting van activiteit en een formulier van kennisgeving van wijziging van houder in te vullen.

 

Nuttige links

 

Klachten op het vlak van leefmilieu

De dienst is ook bevoegd om klachten betreffende het leefmilieu te behandelen.

Enkele voorbeelden: storten van bouwmateriaal op plaatsen die hiervoor niet bestemd zijn, bodemvervuiling door koolwaterstoffen of opslag ervan in kelders, daden die de fauna en flora schaden, enz.

Voor geluidsoverlast kunt u via de gewestelijke portaalsite RuisInfo een klacht indienen in het geval van een geluidsprobleem (meer info).