Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Milieuvergunning

 

Dienst Milieuvergunning
Wolu Techni-cité
Stokkelse Steenweg 80
02 761 28 13/15/49
pe.mv@woluwe1200.be

Onze kantoren zijn geopend voor het publiek op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

Hier kunt u met name:
 • een lopende milieuvergunning raadplegen;
 • een gearchiveerde milieuvergunning raadplegen (op aanvraag en tegen een vergoeding);
 • kopieën van deze vergunningen maken (tegen een vergoeding);
 • inlichtingen over de procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning krijgen;
 • de dossiers waarvoor een openbaar onderzoek loopt, raadplegen;
 • aanvragen voor een milieuvergunning indienen.

Onze kantoren zijn ook open op donderdag van 17.30 tot 20.00 uur, uitsluitend voor de raadpleging van dossiers waarvoor een openbaar onderzoek loopt. Let op: de dienst werkt op dinsdag (de hele dag) en op donderdagnamiddag met gesloten deuren.

 

Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een vergunning waarin de voorwaarden worden vastgesteld voor de exploitatie van activiteiten en installaties die milieuhinder (lawaai, vervuiling, vervoer, …) kunnen veroorzaken, teneinde het milieu en de bevolking te beschermen tegen de mogelijke gevaren en overlast hiervan.

De installaties of activiteiten die hinder kunnen veroorzaken voor het milieu of de bevolking, zijn opgenomen in een lijst van meer dan 300 ingedeelde inrichtingen, die zijn onderverdeeld in zes klassen in afnemende volgorde van ernst van de gevolgen (1A > 1B > 2 > 1D > 1C > 3). Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Klasse 1A: raffinaderij, chemische fabriek, windmolenpark, parking met meer dan 400 plaatsen, …
 • Klasse 1B: tankstation, garage, stomerij, parking met meer dan 50 plaatsen, …
 • Klasse 2: drukkerij, bakkerij, slagerij, werkplaats, parking met 10 tot 50 plaatsen, …
 • Klasse 1D: gsm-antenne, supermarkt, …
 • Klasse 1C: werf voor de verwijdering van asbest
 • Klasse 3: hoogspanningscabine, werf buiten de openbare weg, stookolietank, verwarmingsketel (<100 kW), airconditioningsysteem, verspreiding van versterkt geluid na middernacht, stormbekken, …

 

Procedure voor het aanvragen van een milieuvergunning

De klasse van de milieuvergunning hangt af van de klasse van de ingedeelde inrichtingen (3, 1C, 1D, 2, 1B of 1A). Indien het project of de activiteit meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, moet er in principe slechts één aanvraag worden ingediend waarin alle inrichtingen worden opgenomen. Indien de inrichtingen tot verschillende klassen behoren, moet de klasse van de aangevraagde milieuvergunning overeenstemmen met de inrichting van de hoogste klasse.

Opmerking: Indien u alleen inrichtingen van klasse 3 exploiteert, heeft u strikt genomen geen milieuvergunning nodig. Deze inrichtingen moeten echter nog steeds bij de gemeente worden aangegeven (aangifteformulier van klasse 3) omdat ze onderworpen zijn aan specifieke exploitatievoorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 

Indien de klasse van de in te dienen milieuvergunning bekend is, dient de aanvrager een ingevuld en ondertekend formulier met de nodige bijlage als volgt in:

Klasse 1A
Formulier MV 1A
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
5 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar

Klasse 1B
Formulier MV 1B
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
5 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar

Klasse 2
Formulier MV 2
Bevoegde overheid: Gemeentebestuur
2 papieren exemplaren of 1 elektronisch exemplaar*

Klasse 1D
Formulier MV 1D
Bevoegde overheid: Leefmilieu Brussel
2 papieren exemplaren

Klasse 1C
Formulaire MV 1C
3 papieren exemplaren

Klasse 3
Formulier MV 3
Formulier MV 3 Werf
Bevoegde overheid: Gemeentebestuur
1 papieren exemplaar of 1 elektronisch exemplaar*

* Bepaalde documenten kunnen echter ook op papieren formaat worden aangevraagd (bv. plannen)

Elektronische exemplaren van aanvragen bestemd voor de gemeente kunnen naar het e-mailadres pe.mv@woluwe1200.be worden toegezonden.

 

Administratieve kosten

Bovendien moet u, afhankelijk van de klasse van de milieuvergunning, gemeentelijke en gewestelijke dossierkosten betalen voor de verwerking van uw dossier.

Klasse van de milieuvergunning:

 • Voor de jaar 2023
  Klasse 1A: 2.040 €
  Klasse 1B: 245 €
  Klasse 2: 134 €
  Klasse 3: 67 €
 • Voor de jaar 2024
  Klasse 1A: 2.080 €
  Klasse 1B: 250 €
  Klasse 2: 136 €
  Klasse 3: 68 €

Deze bedragen zijn betaalbaar op de bankrekening van:
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Gemeentekas
Paul Hymanslaan 2 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bankrekeningnummer IBAN: BE18 0910 1654 2165 – BIC: GKCCBEBB
Mededeling: adres van het bedrijf

 

Wijziging van de milieuvergunning

Wanneer een houder van een milieuvergunning zijn exploitatie wil wijzigen, moet hij of zij de afleverende instantie daarvan in kennis stellen. Hiertoe dient de houder het aanvraagformulier voor de wijziging van een milieuvergunning in te vullen.

Wanneer het gemeentebestuur of Leefmilieu Brussel dit document per aangetekend schrijven ontvangt, hebben ze een maand de tijd om te beslissen of de vergunning kan worden gewijzigd (lichte wijziging, schrapping van een indelingsrubriek, vermindering van de veroorzaakte hinder, …) of dat een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd (toevoeging van een rubriek van hogere klasse, aanzienlijke toename van de veroorzaakte hinder, …).

 

Verlenging van de milieuvergunning

Voor inrichtingen van klasse 1 en 2 wordt de geldigheidsduur van de vergunning in het algemeen vastgelegd op 15 jaar vanaf de aanvang van de exploitatie.

Deze periode van 15 jaar kan met een periode van dezelfde duur worden verlengd. Indien u de geldigheidsduur van uw vergunning wenst te verlengen, dient u de aanvraag voor verlenging ten minste één jaar voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunning in te dienen. Hiertoe dient de houder het aanvraagformulier voor de verlenging van een milieuvergunning in te vullen.

Aangiften van klasse 3 zijn geldig voor onbepaalde duur vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van het volledige dossier door de gemeente en moeten dus niet worden verlengd.

 

Stopzetting van activiteit en/of wijziging van uitbater

Wanneer een persoon of onderneming die houder is van een milieuvergunning zijn of haar activiteiten stopzet of aan een andere persoon of onderneming overdraagt, moet de houder de afleverende instantie daarvan in kennis stellen. Hiertoe dient de houder een formulier van kennisgeving van stopzetting van activiteiten en een formulier van kennisgeving van houder in te vullen.

 

Nuttige links

 

Klachten op het vlak van leefmilieu

De dienst is ook verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over milieuschade.

Enkele voorbeelden: storten van bouwmateriaal op plaatsen die niet hiervoor bestemd zijn, bodemvervuiling door koolwaterstoffen of opslag ervan in goten, activiteiten die de fauna en flora schaden, …

Bij geluidshinder kunt u via het gewestelijk portaal RuisInfo een klacht indienen in het geval van een geluidsprobleem.