Internationale solidariteit en externe betrekkingen

solidarité internationale

Dienst Externe betrekkingen
Tomberg, 123 (3de verdieping)
02.761.27.42
v.dumoulin@woluwe1200.be
02.761.27.52
p.demuelenaere@woluwe1200.be

 

We zijn allen burger van onze wijk, onze gemeente, onze stad, ons gewest, ons land en van de wereld. Daarom wenst de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een bredere dimensie te geven aan haar acties in dit verband en projecten op te zetten met een Europese en internationale uitstraling.

Twee stedenbanden (jumelages) met uitzicht op Europa en de wereld

Sint-Lambrechts-Woluwe is verzusterd met twee gemeenten: Meudon, in Frankrijk en Mbazi-Simbi in Ruanda.

Meudon is onze bevoorrechte partner sedert meer dan 50 jaar !

In 1958 werd de verzusteringsovereenkomst ondertekend te Meudon door de gemeentelijke overheden van Sint-Lambrechts-Woluwe en Meudon. Gesitueerd als voorstad van Parijs, heeft ze veel gemeen met Sint-Lambrechts-Woluwe, in het bijzonder als tweede gordelsgemeente rond een Europese  hoofdstad van betekenis.

Net zoals Sint-Lambredhts-Woluwe, beschikt de zeer groene, westelijk gelegen Parijse gemeente over een indrukwekkend architecturaal erfgoed, biedt ze haar bevolking talrijke sportactiviteiten en feestelijkheden en geniet van een culturele rijkdom die die van Sint-Lambrechts-Woluwe evenaart. Vermelden we bv. het nationaal museum Auguste Rodin, het Conservatorium Marcel Dupré of de Mediatheek.

Het engagement van de toenmalige baron Fallon, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe en de heer Leduc, burgemeester van Meudon, in naam van de bevolkingen die ze vertegenwoordigden, was:

  • permanente banden onderhouden tussen beide gemeenten, de uitwisseling ontwikkelen tussen hun inwoners in alle mogelijke domeinen, door middel van een betere wederzijdse verstandhouding en een levend Europees broederschapsgevoel;
  • de inspanningen bundelen om, met de gezamenlijke middelen, bij te dragen tot het welslagen van dit initiatief van vrede en welstand, nl. de Europese Unie.

Het is nog steeds in deze verstandhouding dat meer dan 50 jaar later de twee gemeentelijke overheden deze banden koesteren.

Mbazi-Simbi : een jumelage die gericht is op de solidariteit met het Zuiden

Mbazi, dat sinds 1970 verzusterd is met Sint-Lambrechts-Woluwe, is een landelijke gemeente in het zuidwesten van Ruanda. Sinds de ondertekening van de jumelage tussen beide gemeenten werden talrijke projecten op touw gezet op het vlak van opvoeding, gezondheid, diversifiëring van de landbouw en van de professionele vorming, in het bijzonder via de Belgische NGO ADA (“Auto-développement Afrique”) en z’n Ruandese partner, APROJUMAP (“Association pour la promotion des jumelages et de l’amitié entre les peuples”).

Vermeldenswaard zijn de jaarlijkse hulp voor de scholingsgraad van een veertigtal kinderen, aankoop van meubilair en materieel voor scholen en medische centra, de steun bij alfabetiseringsprojecten voor volwassenen of de landbouwdiversifiëring.

 

Internationale partnerschappen

Onder de talrijke projecten met verschillende landen, is Sint-Lambrechts-Woluwe vooral bezig met twee projecten in de Democratische Republiek Congo.

Bandalungwa: steun met de vorming van plaatselijke functionarissen

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft zich in 2011 uitgesproken voor een partnerschap met de Congolese gemeente Bandalungwa. De voornaamste doelstelling bestaat erin om het gemeentepersoneel te vormen in goede praktijken op het vlak van burgerlijke stand-/bevolkingsdiensten (bijhouden van registers, uitreiking van officiële documenten, onthaal van de bevolking en opslaan en bewaren van officiële documenten). De nadruk wordt gelegd op de noodzaak tot inschrijving in het bevolkingsregister van de borelingen en het opzetten van procedures om gezinnen bewust van deze essentiële stap in een democratie want ze schept samenhorigheid.

Dit partnerschap werd afgesloten in het kader van internationale gemeentelijke samenwerking, gefinancierd door het directoraat generaal van de ontwikkelingssamenwerking dat uitwisselingen omkadert tussen Belgische gemeenten en gemeenten van 5 Afrikaanse landen (Democratische Republiek Congo, Marokko, Benin, Burkina Faso en Senegal). De hoofdbedoeling is bij te dragen tot een versterking van de gemeentelijke instellingen in het Zuiden zodat ze hun eigen ontwikkeling in handen nemen.

Bandalungwa is een gemeente van de stadsprovincie van Kinshasa. Met een bevolking van meer dan 180.000 inwoners is het in wezen een residentiële gemeente die draait op een economie van voornamelijk kleine buurthandelszaken en enkele grotere markten. De gemeente ontvangt vele scholen en enkele culturele instellingen die gekend zijn in Kinshasa.

Stichting Robert Maistriau : duiding geven aan de Afrikaanse actie van onze ereburger

Iedereen kent Robert Maistriau, de verzetsstrijder die met twee kompanen besloot om het 20ste konvooi naar Auschwitz aan te vallen in april 1943. Deze held, ereburger van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe sinds 2008, één jaar na z’n overlijden, is minder gekend voor z’n optreden in Congo. Na de Tweede Wereldoorlog vestigt Robert Maistriau zich te Bois-Fleuri (nabij Feshi en Kikwit in de provincie Bandundu van de Deomcratische Republiek Congo) waar hij bijna 50 jaar leeft. Hij realiseert daar een ecologisch en sociaal project dat hem de bijnaam “Papa Maistriau” oplevert in de hele regio Kikwit. Z’n verwezenlijking is samen te vatten rond twee krijtlijnen: een sociale ontwikkeling van z’n gemeenschap, in het bijzonder rond de door hem opgerichte school Bois Fleuri, maar ook de herbebossing van deze Afirkaans regio om er het ecologisch evenwicht te herstellen.

In 2011 heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om het sociale werk van de stichting Robert Maistriau, opgericht door z’n medewerkers na z’n dood, te ondersteunen door het salaris van de opvoeders van de lagere school ten laste te nemen. Met de vrijgekomen middelen heeft de stichting zodoende in september 2011 de twee eerste klaasen van het middelbaar onderwijs kunnen openen. De middelbare school blijft zich vandaag verder ontwikkelen.

 

Internationale solidariteit en noodhulp

De gemeente ondersteunt elk jaar, via een gemeentereglement met betrekking tot het verstrekken van hulp in het kader van internationale solidariteit, verenigingen die samenwerkingsprojecten opzetten of sensibiliseringscampagnes voeren met inzet de ontwikkelingshulp ten aanzien van de inwoners van de gemeente. Talrijke verenigingen zijn sinds 2009 ondersteund geweest krachtens dit reglement.

Bovendien komt de gemeente alle jaren tussenbeide ten gunste van NGO’s die bepaalde noodtoestanden proberen te lenigen (natuurlijke rampen, ontheemding van bevolkingen en oorlogen).

 

Europese betrekkingen en stedennetwerken

De gemeente ontwikkelt verscheidene ‘bruggenbouwers’projecten om de contacten tussen inwoners van de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen. De “Dag van Europa” die elk jaar rond de 9de mei wordt georganiseerd, kan als hoogtepunt worden beschouwd.

De gemeente is ook aangesloten bij meerdere stedelijke netwerken, in het bijzonder “Mayors for Peace”, een netwerk dat ijvert voor vrede en de afschaffing van kernwapens, alsook ” l’Association internationale des Maires francophones”, een vereniging die de burgemeesters van meerdere landen waar Frans wordt gesproken, samenbrengt en die zich herbront omtrent verdraagzaamheid en de openheid naar de andere, zoals verdedigd door de internationale francofonie.

 

Bevordering van fundamentele rechten

De gemeente heeft haar acties ook gedeeltelijk gegroepeerd rond de bevordering van fundamentele rechten in België en elders. Ze heeft in het bijzonder de organisatie van conferenties ondersteund met het oog op verduidelijking van een aantal toestanden in de wereld. Bij wijze van voorbeeld is er de kwestie van het derde presidentiële mandaat in Midden Afrika, de vrijheid van meningsuiting in België en in Europa in het licht van het radicalisme en de terroristische dreiging die op onze staten wegen.

 

Eerlijke handel

De gemeente voert verder actie om de titel «Fair Trade gemeente» in de wacht te slepen en voert een sensibiliseringscampagne onder dezelfde vlag, naar het voorbeeld van Max Havelaar, in samenwerking met Oxfam wereldwinkel en “Miel Maya Honing”. Dit gebeurt met steun van het Waals Gewest en het algemeen directoraat van Ontwikkelingssamenwerking.

Deze campagne beoogt een groeiend bewustzijn te creëren voor eerlijke handel en het verbruik van eerlijke plaatselijke producten zoveel mogelijk te bevorderen, dit om de benadeelde producenten in het Zuiden te ondersteunen. Nochtans, indien ‘eerlijke handel’ vooral producten uit het Zuiden probeert te promoten, legt de Belgische campagne van “gemeente van eerlijke handel” vooral de nadruk op verantwoorde consumptie voor een duurzame ontwikkeling, zowel in het Noorden als in het Zuiden en betracht ze dus evenzeer een bevordering van plaatselijke producten die afkomstig zijn van duurzame landbouw.

Jumelages

Jumelage met Meudon

Jumelage met M’Bazi