Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Stedenbouwkundige vergunning (procedures, voorschriften en type-formulieren)

 

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Contact
urb.sted@woluwe1200.be
02.761.28.14
Fax: 02.774.36.27

De werken of handelingen onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning zijn opgesomd in het artikel 98 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO): raadpleeg hier het BWRO

Sommige werken zijn echter vrijgesteld van vergunning. Raadpleeg hier het besluit van “geringe omvang” om na te kijken of uw project vrijgesteld is van vergunning, van een advies of van de medewerking van een architect.

 

Controleer hier de lijst van alle in te dienen documenten:

Samenstelling van het aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning
Statistische formulieren INS
Administratieve procedures
Aanvraagformulier advies brandweer

 

Andere nuttige linken

De energetische verbeteringen en de stedenbouwkundige vergunning
De ingrepen op een boom die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn
De tijdelijke handelingen en werken
Telecommunicatie en stedenbouwkundige vergunning
Dienst Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Facilitator stedenbouw (homegrade.brussels)

 

Indienen van documenten

In te dienen documenten (nieuwe aanvragen, aanvullingen, …) kunnen uitsluitend worden opgestuurd via de post, of ingediend worden in de brievenbus/aan het onthaal van het gemeentehuis en niet aan het loket van de dienst stedenbouw.

Het indienen van online-aanvragen is nog niet mogelijk voor aanvragen die worden ingediend bij de gemeentebesturen. In toepassing van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de samenstelling van een stedenbouwkundig aanvraagdossier, is de aanvrager (of zijn architect) echter wel verplicht om de vereiste documenten eveneens te uploaden op het platform https://share.urban.brussels van het gewest in volgende gevallen:

 • de aanvraag noodzaakt de medewerking van een architect en/of
 • de aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het uploaden van de documenten is pas mogelijk vanaf 48u na ontvangst van het bewijs van neerlegging dat wordt opgestuurd per mail door de dienst Stedenbouw aan de aanvrager van de vergunning.

 

Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Alle bouw- en inrichtingswerken en elke bestemmingswijziging, gepaard gaande met een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, moet beantwoorden aan EPB-vereisten zoals vastgelegd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 december 2007.

Enkele uitzonderingen vallen buiten het toepassingsveld van de regelgeving, te weten:

 • gebouwen met een kleine oppervlakte (<50m²) die niet dienen als woning;
 • de plaatsen van erediensten;
 • voorlopige constructies van minder dan twee jaar;
 • industriële sites, ateliers of landbouwconstructies die geen verwarmingsinstallatie of klimaatbeheersing hebben of die een kleine energiebehoefte hebben.

Contact
epbdossierpeb@woluwe1200.be

 

Plannen van aanleg

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP)

Het GOP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het gaat om een oriënteringsplan dat de voorrang bepaalt in de ontwikkeling van het grondgebied evenals de in te zetten middelen om deze voorrang te bereiken. Aanvankelijk werd dit voorgesteld als het plan dat boven alle andere plannen verheven was. Heden ten dage heeft het enkel informatieve waarde.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het GBP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het is het referentieplan voor de aanleg van het Brussels gebied en bevindt zich aan de top van de hiërarchie van de reglementaire plannen. Het onderscheidt verschillende types van zones in functie van de voornaamste bestemming die er toegelaten is.
www.stedenbouw.irisnet.be

Bijzonder bestemmingsplan (BPP)
De BPP’s bepalen met precisie, op een grafische en geschreven wijze, de manier waarop het betrokken grondbied moet worden georganiseerd. Ze bepalen de toegestane bestemmingen per zone, ter precisering of ter aanvulling van het GBP. Deze plannen hebben slechts betrekking op een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. Ze hebben een bindende werking en een wettelijke waarde in alle voorschriften en bijgevolg moeten de stedenbouwkundige aanvragen hiermee in overeenstemming zijn.
Raadpleeg hier de list van BBP in Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Stedenbouwkundige voorschriften

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

Het GSV omvat de 19 Brusselse gemeenten. Dit plan regelt de belangrijkste aspecten van het dagelijkse leven zoals de karakteristieken van de constructies en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen voor woningen, de bouwplaatsen of de reclame- en uithangborden.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gemeentelijk Stedenbouwkundige Verordening (GemSV)
Het GRS is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag bij de dienst Stedenbouw.
Raadpleeg hier de GemSV

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Georges Henrilaan (ZGSV)
Ontwerp van zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Georges Henrilaan

Premiereglement voor de verfraaiing van gebouwen in de Georges Henrilaan

Download hier het premiereglement

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Stokkel-Konkel (ZGSV)

Download hier het ZGSV Stokkel-Konkel

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bij het totstandkomen van dit wetboek, hebben de administratieve overheden getracht de sociale en economische vooruitgang te koppelen aan levenskwaliteit waarbij de inwoners van het Gewest verzekerd zijn van een harmonieuze ordening.
Raadpleeg de site van het BWRO

 

De achteruitbouwstrook: enkele regels
 • De achteruitbouwstrook is het deel van het terrein dat gelegen is tussen de rooilijn en de bouwlijn.
 • Deze wordt ingericht als tuintje met beplanting in volle grond. Deze mag geen bouwwerken omvatten, behalve die welke horen bij de ingang van een gebouw zoals met name brievenbussen, omheiningen of muurtjes, trappen of opritten.
 • Deze strook mag niet worden omgevormd tot parkeerruimte noch worden bedekt met ondoorlaatbare materialen behalve de paden naar de inkomdeuren en garagepoorten.
 • Wanneer een garage wordt verwijderd (bijvoorbeeld door om te vormen naar een bureau), moet de berijdbare toegang eveneens worden verwijderd en worden heringericht als een tuintje, in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • De achteruitbouwstrook moet regelmatig onderhouden worden.

 

Schotelantennes: enkele regels

De plaatsing van een schotelantenne is onderworpen aan een stedenbouwkundige reglementering waarvan de grote lijnen hieronder.

Niet op de voorgevel

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) verbiedt formeel de plaatsing van schotelantennes aan de voorgevel. Op elke andere plaats moet men er op toezien dat de esthetiek van het gebouw zo min mogelijk wordt veronachtzaamd.

Verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

Of ze nu vastgeklonken is of simpelweg aangehecht, er moet een aanvraag worden gedaan voor een stedenbouwkundig attest voor de plaatsing van een schotelantenne. De vergunning wordt verleend voor een periode van 9 jaar, bij het verstrijken waarvan een nieuwe vergunning dient aangevraagd. Voor zover het betrokken pand geen voorwerp uitmaakt van een of andere beschermingsmaatregel, is de plaatsing van een schotelantenne -die wordt beschouwd als een mindere ingreep- vrijgesteld van een advies van een afgevaardigde functionaris of van de gemeente en is ze eveneens vrijgesteld van de tussenkomst van een architect (behalve indien de plaatsing ervan de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt). Ingeval van appartementsgebouwen is het belangrijk zich in te lichten over het medeëigendomsreglement ten deze.

Uitzondering
Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist zolang de antenne niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. Bovendien, indien ze op het dak is geplaatst, moet de kleur dezelfde zijn als de kleur van dakbedekking of doorschijnend; indien zij zich bevindt aan de voorgevel moet de kleur dezelfde zijn als die van de voorgevelbekleding; de oppervlakte van de antenne moet gelijk of kleiner zijn dan 40 dm².

Dit alles is van toepassing, voor zover de plaatsing niet een gebouw betreft dat het voorwerp uitmaakt van beschermingsmaatregelen, zonder dat er een afwijking mogelijk is van het bijzonder bestemmingsplan, een stedenbouwkundig reglement of een bouwvergunning.

Het niet naleven van deze regels betekent een inbreuk. De gemeente en het Gewest zijn gemachtigd om een proces-verbaal op te maken met, als gevolg, een administratieve boete en de verplichting om eventueel de antenne te verwijderen en het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen.