Boost je zoektocht naar werk!Symbolische afspraak : 10 jaring van Centrum MalouLezing-workshop : Inleiding parfums makeneen elektrische fiets - Sint-Lambrechts-WoluweFêtes en vie - Sinterklaas13 desserts: een provençaalse traditieGEEN nachtvluchten meer • Sint-Lambrechts-WoluwePremie privéauto opgeven Woluwe

Stedenbouwkundige vergunningen

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Castellaan 107

Meiplein 17

Linthoutbosstraat 52-54

Georges Henrilaan 60

Schutterlaan 2

Georges Henrilaan 2A

Kroninglaan 10

 

A. J. Slegerslaan 158

Crocqstraat 29

Ophaalbrugstraat 25

Noodlottige Rotsstraat 82

Generaal Lartiguelaan 27

Tombergplein 5

R. Dalechamplaan 86

Stationsstraat 106

Albert en Marie-Louise Servais-Kinetstraat 13

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe

Gilbert Mullielaan 11

Kruidagenlaan 101v

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Woluwedal 64

Sint-Lambertusstraat tussen de nrs 119-129

Georges Henri park

 

Stedenbouwkundige vergunningen geweigerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel Stedenbouw en Erfgoed

 

Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd in beroep

 

 

Een beroep tot nietigverklaring kan ingesteld worden voor de Raad van State tegen deze beslissing, door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State: www.raadvst-consetat.be.