Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Taksen

NoTitel
INGEKOHIERDE TAKSEN
Beknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
0Opcentiemen op de onroerende voorheffing
1Aanvullende gemeentetaks op de personenbelasting
2Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies
3Taks op de gebouwen bestemd voor kantorenTaks gevestigd op de gebouwen bestemd voor kantoren (in de zin van de huidige reglement). De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen.
6Taks op de agentschappen voor paardenwedrennenJaarlijkse belasting geheven op de agentschappen voor paardenwedrennen. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de inleggen, inzetten of weddenschappen aanneemt, of door de personen die ze laat aannemen.
8Taks op de brandstof -,smeerolieverdeelers en andere energieënJaarlijkse directe belasting geheven op de brandstof- en smeerolieverdelers, verschuldigd door de verdelers geplaatst op de openbare weg of op de erlangs gelegen privé-eigendommen. De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater en de eigenaar.
18Taksreglement op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties via hertzwegJaarlijkse belasting op de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties via hertzweg. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van die installaties.
21Taks op de banken en de daarmee gelijkgestelde instellingenBelasting op banklokalen toegankelijk voor het publiek, alsmede op toestellen waarmee automatisch alle bankverrichtingen uitgevoerd kunnen worden. Ten laste van de uitbater van de agentschap en van de eigenaar van de automaat.
24Taksreglement op onafgewerkte gebouwen, verwaarloosde gebouwen en grondenTaks op onafgewerkte gebouwen en op afgewerkte gebouwen die volledig of gedeeltelijk verwaarloosd worden.
25Taks betreffende de vaste reclame-inrichtingenTaks op alle vaste reclame-inrichtingen die commercieel uitgebaat worden, en vastgesteld volgens de oppervlakte van de vaste reclame-inrichting. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitbater van de vaste reclame-inrichting en door de eigenaar.
27Taks op de parkeerplaatsenTaks op parkingplaatsen die gratis of betalend ter beschikking gesteld zijn aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon en bestemd voor het onthaal van hetzij personen die er werken ongeacht hun statuut, hetzij klanten, hetzij leveranciers, hetzij bezoekers. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de parkeerplaatsen.
28Taks op de phone-shopsOpeningsbelasting en jaarlijkse belasting gevestigd op phone-shops. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de zaakvoerder en de uitbater van de handelszaak als door de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend.
29Taksreglement op de nachtwinkelsOpeningsbelasting ten laste van de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de zaakvoerder en de uitbater van de handelszaak als door de eigenaar van het pand waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend.
35Taksreglement op bepaalde handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vereist isTaks ten laste van personen die gebouwen optrekken, bestaande gebouwen uitbreiden of verhogen, veranderingen aan de gevels aanbrengen,reclamepanelen plaatsen, veranderingen binnenshuis uitvoeren en/of uithangborden plaatsen.
38 Taks op het privatieve bezetten van het openbaar domein door terrassen en stallenBelasting geheven op de privatieve bezetting van het openbaar domein door terrassen, tafels, stoelen, banken, kraampjes, winkels, koopwaren en andere voorwerpen. De taks is verschuldigd door de persoon aan wie de vergunning van bezetting werd afgeleverd.
39Taks op het gratis huis aan huis verspreiden van reclamedrukwerkTaks op de gratis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken. De taks is hoofdelijk verschuldigd door de uitgever van drukwerken geviseerd door deze beschikkingen en door de verdeler van de belaste drukwerken.
40Reglement-Taks op het aanbrengen van reclamendrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevindenReglement-Taks op het aanbrengen van reclamendrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden
41 Taks op studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.Jaarlijkse taks gevestigd op studentenkamers, gemeubelde logies en aparthotels. De belasting is onverdeeld verschuldigd door de eigenaar van het goed, en door de persoon die het goed ter beschikking stelt en/of verhuurt.
42Taks op het gebruik van een woonplaats waarop de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschrevenTaks op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe is ingeschreven. De belasting is verschuldigd door de personen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
45Taks betreffende de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienstTaks op alle vaste reclame-inrichtingen die als voornaamste doel hebben een openbare dienst die erkend wordt door de wetgever te financieren, die in de openbare ruimte gesitueerd zijn of die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitbater, en door de eigenaar van het gebouw dat de vaste reclame-inrichting draagt.
46Taks op graffiti en tagsTaks geheven op graffiti en tags die zijn aangebracht op private onroerende goederen. De taks is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw waarop de graffiti of tag is aangebracht.
NoTAKS MET CONTANTE INNINGBeknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
101Taks op het tijdelijk bezetten van het openbaar domeinBelasting geheven voor de tijdelijke privatieve bezetting van het openbaar domein in de volgende gevallen: werven ter gelegenheid van werken aan gebouwen, afvalcontainers, stellingen ter gelegenheid van werken aan gebouwen, voertuigen of andere installaties. De taks is verschuldigd door de personen die het openbaar domein effectief bezetten.
102Taks op de prestaties bij overlijden en teraardebestellingenBelasting op de prestaties van de gemeente bij overlijden op haar grondgebied en teraardebestellingen op de gemeentelijke begraafplaats. De taks is verschuldigd door de erfgenamen of de rechthebbenden van de overledene.
103Taks op de opgravingenTaks funktie van de type opgraving.
104Taks op het afgeven van bestuurlijke documentenTaks geheven op het afgeven van getuigschriften en andere documenten. De taks is ten laste van de personen of instellingen waaraan deze documenten op aanvraag of van ambtswege door de gemeente worden afgegeven.
105Taks op de handelsvestigingen die meeneembare voedingswaren slijten op het openbare domeinBelasting geheven op de bezetting van het openbaar domein door vaste handelsvestigingen in meeneemvoedingswaren. Bedoeld worden de in de loop van het belastingsdienstjaar bestaande handelsvestigingen, die hoofdzakelijk bereide en/of samengestelde voedingswaren, warm en/of koud aanbieden en waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de klanten om ze ter plaatse of buiten te verbruiken.
107Taks op de aanvragen tot het verkrijgen van mileuvergunningen met inbegrip van de verklaringen van klasse IIIBelasting vastgesteld op elke aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een milieuvergunning van de klasse II en op iedere aangifte van klasse III.
108Taks over de openbare reinheidBelasting vastgesteld op het vervuilen van openbare wegen en plaatsen of plaatsen die van daar zichtbaar zijn. Worden beoogd: het plaatsen of achterlaten van afval of van huisvuil, het plaatsen van graffiti en, het aanplakken van affiches of zelfklevers op een openbaar of privaat bouwwerk, het feit dat de openbare netheid in het gedrang brengt.
NoVERGOEDINGENBeknopte beschrijving
Alleen ter informatie - Enkel het oorspronkelijke reglement is geldig
2021
DE REGLEMENTERINGBericht van bekendmaking
201Vergoeding betreffende het verhuren van materieel, het vervoer en de bijhorende prestaties.Vergoeding op het ter beschikking stellen door de gemeente van materieel met of zonder transport en/of bijhorende prestaties. Materieel ter beschikking: vaatwerk, signalisatiematerieel, reiniging, elektriciteit, inrichting, planten, vervoer, wagen met chauffeur, zonder bijzitter, andere prestaties. De vergoedingen zijn verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling die vraagt om over het materieel en/of het transport en/of de diensten te beschikken.
202Vergoeding voor de technische diensten verleend door de gemeente voor het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen.Vergoeding vastgesteld voor de technische diensten die de gemeente verleent op uitdrukkelijke vraag van natuurlijke of rechtspersonen bij het reserveren van parkeerplaatsen of stationeringplaatsen op de openbare weg. De vergoeding is verschuldigd door de persoon, de maatschappij, de vereniging of de instelling die de ter beschikking stelling van het materiaal en/of het transport en/of de diensten heeft aangevraagd.
203Vergoedingsreglement op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende goederen.vergoeding op het opslaan en het bewaren van voertuigen en roerende goederen gevestigd. De achtergelaten voertuigen die het gemeentebestuur van de openbare wegen weghaalt, worden op risico van hun eigenaars op een door het College van burgemeester en schepenen bepaalde plaats in bewaring genomen.
204
205Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen en rechtspersonen Zijn onder anderen betrokken: huwelijken, genealogische opzoekingen, agenda van de Gemeenteraad, bestekken voor offerteaanvragen en aanbestedingen, afschrift van een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, dossier inzake stedenbouwkundige vergunningen, enz..
206Vergoeding betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare wegVergoeding ingevoerd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en dit op de plaatsen en ogenblikken waar het parkeren geregeld wordt door middel van het regelmatig gebruik van parkeermeters of -automaten, of door het gebruik van een parkeerschijf voor "blauwe zone".
207Vergoedingsreglement op het gebruik van de wielklemHet gebruik van de wielklem om een voertuig te immobiliseren geeft aanleiding tot de betaling aan de gemeente van een vergoeding.
210Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en of commerciële activiteitenRetributie op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en/of commerciële activiteiten
211Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein op het Sint-Lambertusplein voor de organisatie van de “rommelmarkt van Woluwe”Retributie op de bezetting van het openbaar domein voor de rommelmarkt van Woluwe
212Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andereRetributie op de bezetting an het openbaar domein en de levering van elektriciteit op openbaare markten