Stedenbouw

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cite
Stokkelsesteenweg, 80
(1ste verdieping)
02.761.28.14
02.774.36.27 (fax)
urb.sted@woluwe1200.be
 
 

 

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen beslist om tot nader order het onthaal van de bevolking door de gemeentelijke diensten uitsluitend op afspraak te organiseren.

U wordt verzocht om contact op te nemen met de diensten om een afspraak te organiseren bij voorkeur per mail op urb.sted@woluwe1200.be of telefonisch op 02.761.28.14.

Opgelet, voor het indienen van documenten wordt gevraagd om deze uitsluitend per post te bezorgen of om deze in te dienen in de postbus van het gemeentehuis.

De dienst Stedenbouw werkt met gesloten bureaus: elke dinsdag (hele dag) en donderdag (van 12u tot 18u).

Enig postadres:
College van burgemeester en schepenen
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe

De dienst Stedenbouw is belast met de behandeling en de controle van dossiers van stedenbouwkundige aanvragen, stedenbouwkundige attesten, bouwaanvragen betreffende openbare en private onroerende goederen, terreinen en domeinen, zowel op het vlak van de gunningsprocedures als op het onderzoek naar inbreuken.

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Bekijk hier de recent afgeleverde vergunningen

Het bekomen van een kopie van gearchiveerde vergunningen is enkel mogelijk op aanvraag per mail op urb.sted@woluwe1200.be  met vermelding van alle volgende gegevens:

 • het exacte adres van het goed;
 • de ligging binnenin het gebouw ten opzichte van de voorgevel (voor de gebouwen met meerdere eenheden);
 • de vergunningen worden per mail opgestuurd na ontvangst van het betalingsbewijs van de opzoekingskosten (25€ per vergunning).

Administratieve procedures

Samenstelling van het aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning

Te downloaden formulieren

Aanvraagformulier advies brandweer

Contact
urb.sted@woluwe1200.be

 

SPECIALE REGELEN VAN OPENBAARMAKING (SRO)

Het openbaar onderzoek

Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen, of in sommige gevallen, één maand.

Gedurende deze periode van onderzoek kan het aanvraagdossier online geraadpleegd worden. In geval van problemen met de site, gelieve contact op te nemen met het gewest (fwislez@urban.brussels – 02.432.83.97 of scamachoandres@urban.brussels – 02.432.85.33).

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag eveneens op het gemeentebestuur – dienst Stedenbouw, Wolu Techni Cité, Stokkelse Steenweg 80 (1ste verdieping) worden geraadpleegd. De raadpleging van het dossier en/of de technische uitleg kunnen worden bekomen op dinsdag- en donderdagochtend (tussen 9u en 12u) uitsluitend op afspraak genomen minimum 24u op voorhand op het telefoonnummer 02/761.28.14.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht gedurende de loop van het openbaar onderzoek:

 • schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen, Paul Hymanslaan 2, 1200 Bruxelles of per mail op volgend adres: ep.oo@woluwe1200.be;
 • indien nodig mondeling tijdens het openbaar onderzoek op dinsdag- en donderdagochtend (tussen 9u en 12u) uitsluitend op afspraak genomen minimum 24u op voorhand op het telefoonnummer 02/761.28.14.

Dossiers in openbaar onderzoek worden aangekondigd met rode aanplakbiljetten, ter hoogte van:

 • de valven aan de buitenzijde van het gemeentehuis;
 • op de plaats van het voorwerp van de aanvraag;
 • aan beide zijden van het pand in kwestie;

 

De overlegcommissie

De overlegcommissie vindt plaats in het Malou kasteel, Pierre Leviedreef 2 of, in sommige gevallen, in het gemeentehuis, Paul Hymanslaan, 2 te 1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe.

Om deel te nemen aan de vergadering moet u voorafgaandelijk een aanvraag doen om gehoord te worden, gedurende het openbaar onderzoek.

De vergaderingen hebben over het algemeen plaats om de drie weken, op een vrijdag. Bijkomende zittingen worden soms voorzien.

De adviezen zijn beschikbaar:

 

Stedenbowkundige inlichtingen

Iedereen die een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, moet in de hieraan verbonden reclame de meest recente en de meest nauwkeurige wettelijke stedenbouwkundige bestemming van dit goed ondubbelzinnig aangeven met gebruik van de benamingen voorzien in de verschillende bestemmingsplannen en alle verkregen stedenbouwkundige inlichtingen.

Download hier het aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen.

U kan ook laten vertegenwoordigen
Download hier het mandaat voor een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen.

Contact
ru.si@woluwe1200.be

 

TOERISTISCHE LOGIES

Krachtens het Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies moeten de volgende documenten volledig en correct ingevuld en per briefwisseling teruggestuurd worden naar de dienst Stedenbouw.

 1. Aanvragen van attesten betreffende de inrichting van een toeristische logies
 2. Attest met betrekking tot de naleving van de normen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de uitbating van een toeristische logies
 3. Aanvraag voor een brandveiligheidsattest
  Indien de uitbater niet gelijktijdig meer dan 5 logies uitbaat en de maximale opgetelde capaciteit van het logies minder is dan 10 personen: een vereenvoudigd controleattest
  Als aan deze twee voorwaarden niet voldaan is: een brandveiligheidsattest

Adres
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dienst Stedenbouw
2, Paul Hymanslaan
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe

Contact
urb.sted@woluwe1200.be

Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies.

Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies.

Voor meer informatie over deze wetgeving
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Economie en Werkgelegenheid:  www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/hebergement-touristique
02.204.25.00

 

ENERGIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN (EPB)

Alle bouw- en inrichtingswerken en elke bestemmingswijziging, gepaard gaande met een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, moet beantwoorden aan EPB-vereisten zoals vastgelegd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 december 2007. Enkele uitzonderingen vallen buiten het toepassingsveld van de regelgeving, te weten:

 • gebouwen met een kleine oppervlakte (<50m²) die niet dienen als woning;
 • de plaatsen van erediensten;
 • voorlopige constructies van minder dan twee jaar;
 • industriële sites, ateliers of landbouwconstructies die geen verwarmingsinstallatie of klimaatbeheersing hebben of die een kleine energiebehoefte hebben.
 
 
PLANNEN VAN AANLEG

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP)
Het GOP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het gaat om een oriënteringsplan dat de voorrang bepaalt in de ontwikkeling van het grondgebied evenals de in te zetten middelen om deze voorrang te bereiken. Aanvankelijk werd dit voorgesteld als het plan dat boven alle andere plannen verheven was. Heden ten dage heeft het enkel informatieve waarde.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het GBP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het is het referentieplan voor de aanleg van het Brussels gebied en bevindt zich aan de top van de hiërarchie van de reglementaire plannen. Het onderscheidt verschillende types van zones in functie van de voornaamste bestemming die er toegelaten is.
www.stedenbouw.irisnet.be

Bijzonder bestemmingsplan (BPP)
De BPP’s bepalen met precisie, op een grafische en geschreven wijze, de manier waarop het betrokken grondbied moet worden georganiseerd. Ze bepalen de toegestane bestemmingen per zone, ter precisering of ter aanvulling van het GBP. Deze plannen hebben slechts betrekking op een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. Ze hebben een bindende werking en een wettelijke waarde in alle voorschriften en bijgevolg moeten de stedenbouwkundige aanvragen hiermee in overeenstemming zijn.
Raadpleeg hier de list van BBP in Sint-Lambrechts-Woluwe

 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
Het GSV omvat de 19 Brusselse gemeenten. Dit plan regelt de belangrijkste aspecten van het dagelijkse leven zoals de karakteristieken van de constructies en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen voor woningen, de bouwplaatsen of de reclame- en uithangborden.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gemeentelijk Stedenbouwkundige Verordening (GemSV)
Het GRS is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag bij de dienst Stedenbouw.
Raadpleeg hier de GemSV

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Georges Henri (ZGSV)
Download hier het ZGSV Georges Henri

Premiereglement voor de verfraaiing van gebouwen in de Georges Henrilaan
Download hier het premiereglement

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Stokkel-Konkel (ZGSV)
Download hier het ZGSV Stokkel-Konkel

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bij het totstandkomen van dit wetboek, hebben de administratieve overheden getracht de sociale en economische vooruitgang te koppelen aan levenskwaliteit waarbij de inwoners van het Gewest verzekerd zijn van een harmonieuze ordening.
Raadpleeg de site van het BWRO

 


SCHOTELANTENNES: enkele regels

De plaatsing van een schotelantenne is onderworpen aan een stedenbouwkundige reglementering waarvan de grote lijnen hieronder:

Niet op de voorgevel
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) verbiedt formeel de plaatsing van schotelantennes aan de voorgevel. Op elke andere plaats moet men er op toezien dat de esthetiek van het gebouw zo min mogelijk wordt veronachtzaamd.

Verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
Of ze nu vastgeklonken is of simpelweg aangehecht, er moet een aanvraag worden gedaan voor een stedenbouwkundig attest voor de plaatsing van een schotelantenne. De vergunning wordt verleend voor een periode van 9 jaar, bij het verstrijken waarvan een nieuwe vergunning dient aangevraagd. Voor zover het betrokken pand geen voorwerp uitmaakt van een of andere beschermingsmaatregel, is de plaatsing van een schotelantenne -die wordt beschouwd als een mindere ingreep- vrijgesteld van een advies van een afgevaardigde functionaris of van de gemeente en is ze eveneens vrijgesteld van de tussenkomst van een architect (behalve indien de plaatsing ervan de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt). Ingeval van appartementsgebouwen is het belangrijk zich in te lichten over het medeëigendomsreglement ten deze.

Uitzondering
Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist zolang de antenne niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. Bovendien, indien ze op het dak is geplaatst, moet de kleur dezelfde zijn als de kleur van dakbedekking of doorschijnend; indien zij zich bevindt aan de voorgevel moet de kleur dezelfde zijn als die van de voorgevelbekleding; de oppervlakte van de antenne moet gelijk of kleiner zijn dan 40 dm².
Dit alles is van toepassing, voor zover de plaatsing niet een gebouw betreft dat het voorwerp uitmaakt van beschermingsmaatregelen, zonder dat er een afwijking mogelijk is van het bijzonder bestemmingsplan, een stedenbouwkundig reglement of een bouwvergunning.
Het niet naleven van deze regels betekent een inbreuk. De gemeente en het Gewest zijn gemachtigd om een proces-verbaal op te maken met, als gevolg, een administratieve boete en de verplichting om eventueel de antenne te verwijderen en het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen.