Stedenbouw

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cite
Stokkelsesteenweg, 80
(1ste verdieping)
02.761.28.14
02.774.36.27 (fax)
urb.sted@woluwe1200.be
        
Maandag, woensdag en vrijdag
Van 8u tot 12u
Opgelet
Donderdagavond is de dienst geopend, van 17u30 tot 20u, maar enkel voor de raadpleging van dossiers die worden voorgelegd voor openbaar onderzoek.

 

Enig postadres:
College van burgemeester en schepenen
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe

De dienst Stedenbouw is belast met de behandeling en de controle van dossiers van stedenbouwkundige aanvragen, stedenbouwkundige attesten, bouwaanvragen betreffende openbare en private onroerende goederen, terreinen en domeinen, zowel op het vlak van de gunningsprocedures als op het onderzoek naar inbreuken.

Download hier het aanvraagformulier voor stedebouwkundige inlichtingen.

U ook worden vertegenwoordigd: download hier het mandaat voor een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen.

Toeristische logies

Krachtens het Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies moeten de volgende documenten volledig en correct ingevuld en per briefwisseling teruggestuurd worden naar de dienst Stedenbouw.

Aanvragen van attesten betreffende de inrichting van een toeristische logies

 1. Aanvragen van attesten betreffende de inrichting van een toeristische logies
 2. Attest met betrekking tot de naleving van de normen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de uitbating van een toeristische logies
 3. Aanvraag voor een brandveiligheidsattest
  Indien de uitbater niet gelijktijdig meer dan 5 logies uitbaat en de maximale opgetelde capaciteit van het logies minder is dan 10 personen: een vereenvoudigd controleattest
  Als aan deze twee voorwaarden niet voldaan is: een brandveiligheidsattest

Adres
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dienst Stedenbouw
2, Paul Hymanslaan
1200 – Brussel

Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies.

Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de toeristische logies.

Voor meer informatie over deze wetgeving
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Economie en Werkgelegenheid:  www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/hebergement-touristique
02.204.25.00


Plannen van aanleg

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP)
Het GOP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het gaat om een oriënteringsplan dat de voorrang bepaalt in de ontwikkeling van het grondgebied evenals de in te zetten middelen om deze voorrang te bereiken. Aanvankelijk werd dit voorgesteld als het plan dat boven alle andere plannen verheven was. Heden ten dage heeft het enkel informatieve waarde.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het GBP omvat de 19 Brusselse gemeenten. Het is het referentieplan voor de aanleg van het Brussels gebied en bevindt zich aan de top van de hiërarchie van de reglementaire plannen. Het onderscheidt verschillende types van zones in functie van de voornaamste bestemming die er toegelaten is.
www.stedenbouw.irisnet.be

Bijzonder bestemmingsplan (BPP)
De BPP’s bepalen met precisie, op een graphische en geschreven wijze, de manier waarop het betrokken grondbied moet worden georganiseerd. Ze bepalen de toegestane bestemmingen per zone, ter precisering of ter aanvulling van het GBP. Deze plannen hebben slechts betrekking op een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. Ze hebben een bindende werking en een wettelijke waarde in alle voorschriften en bijgevolg moeten de stedenbouwkundige aanvragen hiermee in overeenstemming zijn.
Radpleeg hier de list van BBP in Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
Het GSV omvat de 19 Brusselse gemeenten. Dit plan regelt de belangrijkste aspecten van het dagelijkse leven zoals de karakteristieken van de constructies en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen voor woningen, de bouwplaatsen of de reclame- en uithangborden.
www.stedenbouw.irisnet.be

Gemeentelijk Reglement Stedenbouw (GRS)
Het GRS is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag bij de dienst Stedenbouw.

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Georges Henri (ZGSV)
Download hier het ZGSV Georges Henri

Premiereglement voor de verfraaiing van gebouwen in de Georges Henrilaan
Download hier het premiereglement

Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de Stokkel-Konkel (ZGSV)
Download hier het ZGSV Stokkel-Konkel

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bij het totstandkomen van dit wetboek, hebben de administratieve overheden getracht de sociale en economische vooruitgang te koppelen aan levenskwaliteit waarbij de inwoners van het Gewest verzekerd zijn van een harmonieuze ordening.
Raadpleeg de site van het BWRO


Energetische performantie en klimaatbeheersing in gebouwen (EPB)

Alle bouw- en inrichtingswerken en elke bestemmingswijziging, gepaard gaande met een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, moet beantwoorden aan EPB-vereisten zoals vastgelegd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 december 2007. Enkele uitzonderingen vallen buiten het toepassingsveld van de regelgeving, te weten:

 • gebouwen met een kleine oppervlakte (<50m²) die niet dienen als woning;
 • de plaatsen van erediensten;
 • voorlopige constructies van minder dan twee jaar;
 • industriële sites, ateliers of landbouwconstructies die geen verwarmingsinstallatie of klimaatbeheersing hebben of die een kleine energiebehoefte hebben.

Stedenbouwkundige vergunning: administratieve procedures

Duur, geldigheid en aantal aan te leveren exemplaren
Samenstelling van het aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning


Stedenbouwtaksen

Download hier het taksreglement


Te downloaden formulieren

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Formulier Brandpreventie
Aanvraag stedenbouwkundig attest
Aanvraag bouwvergunning of stedenbouwkundig attest met het oog op te bouwen
Aanvraag steenbouwkundig attest betreffende akten of infrastructuurwerken


Bijzondere publiciteitsmaatregelen

Openbaar onderzoek voorafgaand aan de overlegcommissie

Dossiers openbaar onderzoek worden aangekondigd met rode aanplakbiljetten, ter hoogte van:

 • de valven aan de buitenzijde van het gemeentehuis;
 • op de plaats van het voorwerp van de aanvraag
 • aan beide zijden van het pand in kwestie.

Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen en in sommige gevallen één maand. Gedurende deze periode van onderzoek kan het aanvraagdossier worden geraadpleegd op
Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80 (1ste verdieping)
Maandag, woensdag en vrijdag van 8u tot 12u
Donderdag van 17u30 tot 20u

De aanvrager kan technische uitleg bekomen over een specifiek openbaar onderzoek op woensdag van 8u tot 12u en op afspraak op 02.761.29.68.

De aanvrager, de architect evenals elk ander bij de aanvraag betrokken  ontvangt een uitnodiging voor de vergadering van de overlegcommissie met vermelding van de dag, het uur en de plaats.

Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek


Vergaderingen van de overlegcommissie

Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
Zaal “Jubilation” (2de verdieping)
of, in bepaalde gevallen, in het gemeentehuis, Paul Hymanslaan, 2 te 1200 Brussel

Om deel te nemen aan de vergadering moet u voorafgaandelijk, gedurende het openbaar onderzoek :

 • ofwel een schriftelijk verzoek richten aan
  College van burgemeester en schepenen
  gemeentehuis, Paul Hymanslaan, 2, 1200 – Brussel;
 • ofwel een aanvraag doen om gehoord te worden bij de ambtenaar van de dienst Stedenbouw bij de raadpleging van het dossier.

De vergaderingen hebben over het algemeen plaats om de drie weken, op een vrijdag.
Bijkomende zittingen worden soms voorzien. Er zijn geen vergaderingen gedurende de maanden juli en augustus.

Het advies van de overlegcommissie

Het advies is verkrijgbaar:


Plaatsing schotelantennes: enkele regels

De plaatsing van een schotelantenne is onderworpen aan een stedenbouwkundige reglementering waarvan de grote lijnen hieronder:

Niet op de voorgevel
De
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) verbiedt formeel de plaatsing van schotelantennes aan de voorgevel. Op elke andere plaats moet men er op toezien dat de esthetiek van het gebouw zo min mogelijk wordt veronachtzaamd.

Verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
Of ze nu vastgeklonken is of simpelweg aangehecht, er moet een aanvraag worden gedaan voor een stedenbouwkundig attest voor de plaatsing van een schotelantenne. De vergunning wordt verleend voor een periode van 9 jaar, bij het verstrijken waarvan een nieuwe vergunning dient aangevraagd. Voor zover het betrokken pand geen voorwerp uitmaakt van een of andere beschermingsmaatregel, is de plaatsing van een schotelantenne -die wordt beschouwd als een mindere ingreep- vrijgesteld van een advies van een afgevaardigde functionaris of van de gemeente en is ze eveneens vrijgesteld van de tussenkomst van een architect (behalve indien de plaatsing ervan de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt). Ingeval van appartementsgebouwen is het belangrijk zich in te lichten over het medeëigendomsreglement ten deze.

Uitzondering
Een stedenbouwkundige vergunning
is niet vereist zolang de antenne niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. Bovendien, indien ze op het dak is geplaatst, moet de kleur dezelfde zijn als de kleur van dakbedekking of doorschijnend; indien zij zich bevindt aan de voorgevel moet de kleur dezelfde zijn als die van de voorgevelbekleding; de oppervlakte van de antenne moet gelijk of kleiner zijn dan 40 dm².
Dit alles is van toepassing, voor zover de plaatsing niet een gebouw betreft dat het voorwerp uitmaakt van beschermingsmaatregelen, zonder dat er een afwijking mogelijk is van het bijzonder bestemmingsplan, een stedenbouwkundig reglement of een bouwvergunning.
Het niet naleven van deze regels betekent een inbreuk. De gemeente en het Gewest zijn gemachtigd om een proces-verbaal op te maken met, als gevolg, een administratieve boete en de verplichting om eventueel de antenne te verwijderen en het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen.