Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Valorisering van het klein erfgoed

Werk van Luc Peire bij het metrostation Roodebeek

Kunst in de publieke ruimte en klein erfgoed

Net als het monumentaal erfgoed, dragen ook de kunstwerken in de openbare ruimte en het klein erfgoed bij tot de schoonheid en het karakter van onze straten en buurten. Een standbeeld op een rotonde, een muurschildering, een aantrekkelijke fontein, een opmerkelijke Sgraffito, een prachtige poort of een origineel balkon zijn decoratieve elementen die onmiskenbaar bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

 

Enkele voorbeelden van kunstwerken in de openbare ruimte

 

Klein erfgoed

Met klein erfgoed bedoelt men het geheel van sierelementen van geringe afmeting zoals sgraffiti, schilderingen, het houtwerk of het siersmeedwerk aan de gevels: deuren en raamkozijnen, balkons, traliewerk, schoenschrapers en kelderramen. Dit klein erfgoed, dat vaak van zeer hoogstaande kwaliteit is, getuigt van het bijzondere vakmanschap van een architect of een ambachtsman, en moet bijgevolg bewaard worden.

Wie meer wil weten over de bewaring en het onderhoud van dit waardevol erfgoed, kan de website van de Stadswinkel /le Centre urbain raadplegen , die onder meer een Register van de beroepen van het architecturaal patrimonium bevat.

 

Gewestelijke subsidie voor instandhoudingswerken aan klein erfgoed

De subsidie kan worden verkregen door een privépersoon, voor instandhoudingswerken met betrekking tot het klein erfgoed. Een Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (juni 2010) legt de toekenningsvoorwaarden vast voor deze subsidie.

Gesubsidieerde handelingen en werken

De handelingen en werken voor de instandhouding van elementen van klein erfgoed, namelijk de bijzonder opmerkelijke sierelementen toegevoegd aan de structuur van het gebouw, bevestigd aan de straatgevel, aan de deur of aan de ramen zoals deurbellen, brievenbussen, glas-in-lood en handgrepen, de bijzonder opmerkelijke elementen die de gevelstructuren aan de straatzijde van het gebouw tooien zoals figuratieve of abstracte kunstwerken uitgevoerd in sgraffiti of polychrome betegeling of met behulp van ongeacht welke behandeling van gevelmaterialen, die bijdragen tot de verfraaiing of de identiteit van de gevel, en de bijzonder opmerkelijke elementen die integraal deel uitmaken van de omheining of de decoratie van de aan de straatzijde gelegen voortuintjes . Hierin zijn ook inbegrepen de voorafgaande studies die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van deze handelingen en werken.

Wie kan genieten van deze subsidie?

De natuurlijke personen of de privaatrechtelijke rechtspersonen, die houder zijn van een eigendomsrecht, het recht op vruchtgebruik, het recht van erfpacht of het opstalrecht, een recht op domeinconcessie of op een geregistreerde commerciële huurovereenkomst.

Berekening van de subsidie

Het subsidiëringspercentage voor een particuliere begunstigde is vastgesteld op 50 % van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen.   Dit percentage wordt met 25% verhoogd wanneer de inkomsten van de begunstigde lager zijn dan 40.000 euro, verhoogd met 2.500 euro per persoon ten laste.
Het bedrag van de subsidies kan echter niet hoger liggen dan 10.000 euro per gebouw wanneer het subsidiepercentage vastgesteld is op 50%.
Het totale subsidiebedrag voor een gebouw mag de per periode van vijf jaar vastgelegde maximumbedragen niet overschrijden, te rekenen vanaf de toekenningsbeslissing.

Verplichtingen ten laste van de begunstigde:

  • in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning, indien de werken dit vereisen;
  • instemmen met het bezoek van een ambtenaar van de gewestelijke administratie;
  • aan de gewestelijke administratie de datum van de aanvang van de werken meedelen.

Waar, wanneer en hoe moet de subsidieaanvraag ingediend worden?

De subsidieaanvraag wordt door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier bij de gewestelijke administratie van Monumenten en Landschappen ingediend, vóór de aanvang van de instandhoudingswerken waarop de aanvraag betrekking heeft.

Meer informatie vindt men in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed (www.monument.irisnet.be of www.ejustice.just.fgov.be) of op het volgende adres: