Wegenis en voetpaden

 

Gemeentereglement betreffende voetpaden

Dit reglement beantwoordt aan de technische criteria voor het aanleggen, de herstelling en het onderhoud van  voetpaden. Het verduidelijkt de verantwoordelijke partij bij aanleg, heraanleg, verbreding, vernauwing, herstelling en  onderhoud van voetpaden.

 

Eerste aanleg

De eerste aanleg van een voetpad valt ten laste van de eigenaar-bewoner. Dit werk mag uitbesteed worden aan een aannemer van zijn keuze. Deze werken moeten in overleg met de gemeentediensten worden uitgevoerd, en dit volgens de voorschriften opgenomen in huidige reglementering gemeentelijk reglement betreffende de voetpaden).

Voor meer inlichtingen: 02.761.28.11

 

Heraanleggingsprojecten

De verzakkingen en losliggende tegels

Onderhoud en herstel van de voetpaden vallen ten laste van de gemeente. Verzakkingen en/of losliggende tegels in uw voetpad of in de wegen kunnen het best aan  de afdeling Realisatie en Onderhoud op: 02.761.28.09

De boordstenen vóór de opritten van garages

De nodige aanpassing bij een nieuwe inrit, nl. het op gelijke hoogte stellen en/of de vervanging van de boordstenen worden door de gemeente en op haar kosten verzekerd, na schriftelijke aanvraag door de eigenaar en vóór het vernieuwen van het voetpad.

De bevestiging van kruipende planten aan de voorgevel

De eigenaars mogen kruipende planten aan hun voorgevel bevestigen, onder voorbehoud van de gespecifieerde voorwaarden aan het artikel 31 van het gemeentelijk reglement betreffende de voetpaden.

Vooraf moeten ze een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van de burgemeester en schepenen en toelating hebben gekregen.

Aanvraag tot toelating van aanplanten van klimplant tegen de voorgevel
Enkele tips en te respecteren regels voor het aanplanten van klimplanten tegen uw voorgevel
Aanbevolen soorten voor het aanplanten van klimplanten tegen uw voorgevel

Werken uitgevoerd door openbare diensten (elektriciteit, gas, water, telefoon, …)

Werken uitgevoerd door concessiehouders (BELGACOM, SIBELGA, VIVAQUA, enz.) gebeuren onder het toezicht van de gemeente die erover waakt dat de voetpaden, na de werken, in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

Info: 02.761.28.09

 

Gemeentereglement betreffende de coördinatie en de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

De overheidsdiensten en/of concessiehouders die werken uitvoeren op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe moeten het nieuwe gemeentereglement in acht nemen:de ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg van 3 juli 2008;

De bijlagen bij dit reglement kunnen hier worden gedownload: